Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Var femte finländare tänker omskola sig redan under de närmast följande fem åren på grund av den artificiella intelligensen

Arbets- och näringsministeriet
13.3.2019 12.18 | Publicerad på svenska 13.3.2019 kl. 15.12
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet undersökte finländarnas uppfattningar om den artificiella intelligensen. Över 70 procent av finländarna tror att den artificiella intelligensen under de närmaste fem åren kommer att ersätta en del av det arbete som människor utför. Samtidigt tror var femte person i yrkesverksam ålder - dvs. cirka 700 000 finländare - att det blir aktuellt med omskolning för egen del under den ovan nämnda perioden. Enkätundersökningen genomfördes av Kantar TNS i form av telefonintervjuer under tiden 5.2.2019–17.2.2019.

I en expertrapport som publicerades i juni 2018 bedömdes det att så många som en miljon finländare kan behöva omskolning eller fortbildning till följd av att tekniken med artificiell intelligens blir allt vanligare. Rapporten Arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv, som beställdes av arbets- och näringsministeriet, sammanställdes av en expertgrupp som leddes av Osmo Soininvaara.  Rapporten utgjorde ett led i Finlands program för artificiell intelligens.

Enligt enkätundersökningen ser det ut som om medborgarna  redan har förberett sig på detta för sin egen del. I undersökningen tillfrågades respondenterna i arbetsför ålder vad de tyckte om påståendet ”Artificiell intelligens (AI) kommer att förändra de färdigheter som behövs i arbetslivet.  Tror ni att det blir aktuellt med omskolning för er egen del under de närmaste fem åren?” Nästan var femte (22 %) av respondenterna i åldern 18–64 år, dvs. över 700 000 finländare i åldersgruppen, besvarade denna fråga jakande.

De som i allra högsta grad var beredda att omskola sig var män i åldern 35–44 år, av vilka 36 % var beredda på omskolning. I fråga om kvinnor ansåg 25 % av personerna i åldern 18–34 år att det blir aktuellt med omskolning under de närmast följande fem åren.

Merparten av finländarna tror att den artificiella intelligensen kommer att förbättra livet i framtiden

Finländarna är allt som allt mycket tillitsfulla när det gäller den artificiella intelligensen. Majoriteten (53 %) säger sig tro att den artificiella intelligensen kommer att förbättra livet i framtiden. Det är livsviktigt att medborgarna har tillit till den artificiella intelligensen för att den ska kunna utnyttjas i större utsträckning i samhället. Respondenterna sade sig lita på den artificiella intelligensen eftersom ”den är framtid” och den tros underlätta vardagslivet. Särskilt läkarvetenskapen och sjukvården tros kunna dra nytta av den artificiella intelligensen.

I enkätundersökningen tillfrågades också respondenterna om de utnyttjar den artificiella intelligensen i sin vardag och i vilka slags fall. Nästan 40 procent svarade att de utnyttjade den artificiella intelligensen i sitt vardagsliv. Alla finländare som använder IKT utnyttjar redan i praktiken  också den artificiella intelligensen.

Ytterligare upplysningar

Jussi Nissilä, utvecklingschef, tfn 0295 047 052

Så här gjordes undersökningen 

Kantar TNS gjorde 5.2–17.2.2019 på uppdrag av arbets- och näringsministeriet en undersökning där man utredde finländarnas inställning till den artificiella intelligensen.  Med tanke på undersökningen gjordes en telefonintervju med 1003 finländare i åldern 18–79 år. Detta är ett nationellt representativt sampel på befolkningen i fråga om ålder, kön och region. Undersökningens felmarginal är 0,9—3,2 procentenheter åt båda hållen.

När det gäller frågan om omskolning definierades andelen respondenter i åldern 18–64 år separat och ställdes i relation till antalet finländare i samma ålder i januari 2019 (Statistikcentralens förhandsuppgifter). Följande definition på artificiell intelligens användes i fråga om alla respondenter: ”Artificiell intelligens är utrustning, programvaror och system som klarar av att lära sig saker och fatta beslut nästan på samma sätt som människor”.

 
Sivun alkuun