Hyppää sisältöön

Lakiesitys sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 14.43
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 2.9.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin käyttöönoton edellyttämistä säädösmuutoksista. Esitys sisältää ehdotukset sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laiksi eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä.

Datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Käyttöönottoa varten säädettäisiin viiden kuukauden pituinen käyttöönottojakso. Datahubin käyttöönotto vaikuttaa erityisesti sähkökauppojen selvitykseen jakeluverkoissa ja sähkön vähittäismyynnin markkinaprosesseihin. 

Keskitetty ja standardoitu rajapinta sähkönkulutustietoon edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia- ja palveluita kuten energiatehokkuuspalveluita, sähköautojen latausoperaattoreiden toimintaa ja kysyntäjouston tarjoamista markkinoille, helpottaa hajautetun sähköntuotannon käsittelyä sekä lisää kilpailua vähittäismarkkinoilla.

Suomen vähittäismarkkinoilla toimii 77 jakeluverkonhaltijaa ja 64 vähittäismyyjää. Vuoden aikana Suomessa tapahtuu noin miljoona muuttoa, yli 200 000 myyjänvaihtoa ja mittaustietoja vaihdetaan 3,5 miljoonasta käyttöpaikasta päivittäin. Osapuolten välisiä tiedonvaihtosanomia lähetetään vuodessa yhteensä useita satoja miljoonia. Tiedonvaihto perustuu määrämuotoisiin sähköisiin sanomiin ja menettelytapoihin, joita osapuolien on velvollisuus noudattaa. 

Datahubin käyttöönotto edellyttää, että kaikki jakeluverkonhaltijat ja vähittäismyyjät siirtyvät samanaikaisesti uuden keskitetyn tiedonvaihdon käyttäjiksi. Datahubin käyttöönotto on massiivinen tietojärjestelmien kehitys- ja yhteensovittamishanke.

Datahubin käyttöönottojakson tavoitteena on, että vähittäismarkkinoilla toimivien sähköalan yritysten välisten keskinäisten menettelytapojen muutos ei vaikuttaisi asiakkaiden palveluihin ja niiden saatavuuteen. Esityksellä pyritään turvaamaan datahubin aikataulun mukainen käyttöönotto sekä varmistamaan, että asiakkaiden sähkönsaanti ja palvelujen saatavuus sekä sähkön vähittäismarkkinoiden toiminta eivät vaarantuisi datahubin käyttöönoton mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Esitys sääntelisi tilanteita, joissa vähittäismyyjä tai jakeluverkonhaltija ei ole saavuttanut tietojärjestelmien kehittämishankkeissaan datahubin yhteensopivuusvaatimuksia. Vähittäismyyjä, joka ei saavuttaisi käyttöönottovalmiutta aikataulun mukaisesti, ei pysty toimittamaan sähköä asiakkailleen, kun uudet menettelytavat otetaan käyttöön. Esityksellä turvattaisiin asiakkaiden asema näiden tilanteiden varalta.

Esitys ei aiheuttaisi muutoksia sähköalan yritysten toimintaan, jos yritys kykenee täyttämään voimassaolevan lainsäädännön ja sen nojalla laaditun käyttöönottosuunnitelman vaatimukset. Esitys ei toisi vähittäismyyjille ja jakeluverkonhaltijoille vaikutuksia, joita nämä eivät olisi voineet ennakoida toteutuviksi voimassaolevan lainsäädännön nojalla. 

Vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden oikeusturva paranisi, koska esitys mahdollistaisi nykylainsäädäntöön verrattuna joustavampia ja tarkemmin säänneltyjä menettelytapoja ongelmatilanteiden varalle.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Käyttöönottojakso alkaisi 1.11.2021 ja päättyisi 31.3.2022. Merkittävien käyttöönotto-ongelmien tilanteissa datahubin käyttöönottoa ja käyttöönottojaksoa voitaisiin siirtää valtioneuvoston asetuksella enintään vuodella eteenpäin.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
 

 
Sivun alkuun