Hallituksen esitys TEM/2021/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

HE 116/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Asia
Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut eli datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Datahubin käyttöönottoa varten säädettäisiin viiden kuukauden pituinen käyttöönottojakso. Vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden sekä jakeluverkon rajapistemittauksista vastaavien muiden toiminnanharjoittajien tulisi rekisteröityä datahubin käyttäjäksi. Näin varmistettaisiin, että palvelujen käyttäjien tietojärjestelmät täyttäisivät datahubin yhteensopivuusvaatimukset. Rekisteröitymiset jäädytettäisiin pääsääntöisesti käyttöönottojakson ajaksi, jotta datahubin aikataulun mukainen käyttöönotto ei vaarantuisi. Esitys sääntelisi tilanteita, joissa vähittäismyyjä tai jakeluverkonhaltija ei ole saavuttanut tietojärjestelmien kehittämishankkeissaan datahubin yhteensopivuusvaatimuksia. Vähittäismyyjä, joka ei saavuttaisi rekisteröintivalmiutta käyttöönottojakson alkuun mennessä joutuisi keskeyttämään toimintansa käyttöönottojakson päättymiseen saakka. Vähittäismyyjään kohdistettaisiin velvoitteita, joilla varmistettaisiin, ettei vähittäismyyjän asiakkaiden sähköntoimitus keskeytyisi. Jakeluverkonhaltija jatkaisi sähköntoimitusta asiakkaalle, kunnes tällä olisi sähkönmyyntisopimus uuden vähittäismyyjän kanssa. Jos jakeluverkonhaltija ei saavuttaisi rekisteröintivalmiutta ennen käyttöottojakson alkamista, vähittäismyyjien toimitukset jakeluverkkoon pyrittäisiin turvaamaan jakeluverkonhaltijan väliaikaisin toimenpitein siihen saakka, kunnes jakeluverkonhaltija pystyy täyttämään rekisteröinnille asetetut vaatimukset. Energiaviraston olisi tarvittaessa päätettävä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä jakeluverkonhaltijan sähköverkkotoiminnan ylläpitämiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Käyttöönottojakso alkaisi 1.11.2021 ja päättyisi 31.3.2022. Merkittävien käyttöönotto-ongelmien tilanteissa datahubin käyttöönottoa ja käyttöönottojaksoa voitaisiin siirtää valtioneuvoston asetuksella enintään vuodella eteenpäin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä
Vaikutukset
Esityksellä pyritään turvaamaan datahubin aikataulun mukainen käyttöönotto sekä varmistamaan, että asiakkaiden sähkönsaanti ja palvelujen saatavuus sekä sähkön vähittäismarkkinoiden toiminta eivät vaarantuisi mahdollisissa datahubin käyttöönoton ongelmatilanteissa. Esitys täsmentäisi voimassaolevan lainsäädännön ja datahubin käyttöönottosuunnitelman täytäntöönpanoa sekä valvontaviranomaisen toimivaltuuksia. Se ei aiheuttaisi muutoksia sähköalan yritysten toimintaan, jos yritys kykenee täyttämään voimassaolevan lainsäädännön ja sen nojalla laaditun käyttöönottosuunnitelman vaatimukset. Esitys ei toisi vähittäismyyjille ja jakeluverkonhaltijoille vaikutuksia, joita nämä eivät olisi voineet ennakoida toteutuviksi voimassaolevan lainsäädännön nojalla. Vähittäismyyjä joutuisi luopumaan vähittäismyyntiliiketoiminnastaan siihen saakka, kunnes se pystyy täyttämään yhteensopivuusvaatimukset. Jakeluverkonhaltijaan kohdistettaisiin valvontatoimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan vähittäismarkkinoiden toiminta ja jakeluverkkopalvelujen saatavuus verkonhaltijan vastuualueella, kunnes se pystyy täyttämään yhteensopivuusvaatimukset. Viimesijaisena seurauksena voisi olla sähköverkkoluvan peruuttaminen ja sähköverkkotoiminnan siirtäminen toiselle jakeluverkonhaltijalle. Vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden oikeusturva paranisi, koska esitys mahdollistaisi nykylainsäädäntöön verrattuna joustavampia ja tarkemmin säänneltyjä menettelytapoja ongelmatilanteiden varalle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen