Hyppää sisältöön

Lakiluonnokset kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2018 8.28
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksiin Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Lakiluonnokset liittyvät hallituksen 5.4.2018 antamaan lakiesitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, ja ne ovat osa maakuntauudistuksen valmistelua. Lausuntoja voi antaa 19.10.2018 asti. Lakiesitykset on tarkoitus sisällyttää samaan hallituksen esitykseen, joka annettaisiin marraskuussa 2018.

Valtakunnalliset digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät Kasvupalveluviraston vastuulle

Lakiluonnoksessa Kasvupalveluvirastosta ehdotetaan, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi kasvupalveluja vastaavien tietohallintopalvelujensa tuottamista valtiolle ja maakunnille. Kehittämis- ja hallintokeskuksen nimi muutettaisiin Kasvupalveluvirastoksi.

Viraston keskeisenä tehtävänä olisi valtion ja maakuntien yhdessä käyttämien työ- ja elinkeinohallinnon sähköisten ja digitaalisten palvelujen sekä tietojärjestelmien ja alustojen tuottaminen ja ylläpitäminen. Kasvupalveluvirastoon siirrettäisiin myös työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallisessa asiakaspalvelukeskuksessa hoidettavat sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea koskevat tehtävät. Kasvupalveluvirasto tarjoaisi sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea loppuasiakkaille, viranomaisille, palveluntuottajille ja muille sidosryhmille.

Lisäksi virasto hoitaisi kotoutumisen edistämiseksi maakunnille ja kunnille maksettaviin valtion korvauksiin liittyvät tehtävät. Maakuntien kasvupalveluina myöntämiä tukia ja avustuksia virasto maksaisi vuoden mittaisen siirtymäajan, jotta maksatusten hoito saadaan jatkumaan häiriöttömänä maakuntien aloittaessa toimintansa. 

Kasvupalveluvirasto voisi tarjota myös valtakunnallisesti keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa.

Kasvupalveluvirasto jatkaisi kehittämis- ja hallintokeskuksen seuraajana ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan valtion virastona. Maakuntien tarpeiden huomioon ottamiseksi Kasvupalveluviraton johtokunnassa olisi maakuntien ja Uudenmaan kasvupalvelujen järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän edustus. Kasvupalveluvirastolla olisi myös asiakasneuvottelukunta valtion, maakuntien ja kuntayhtymän tarpeiden huomioon ottamiseksi.

Luonnos laiksi kasvupalveluvirastosta oli lausunnolla toukokuussa, ja siitä saatiin runsaasti palautetta. Lakiluonnokseen on palautteen pohjalta tehty muutoksia ja se yhdistetään kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevan hallituksen esityksen kanssa ennen eduskunnalle antamista. Yhdistämisen arvioidaan edistävän viraston tehtäviä ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevan kokonaisuuden ymmärtämistä ja käsittelyä.

Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset samaan lakiin

Laissa säädettäisiin alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa (35/2018 vp) tarkoitettujen maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Esityksen tavoitteena on varmistaa kasvupalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa käytettä-vien asiakastietojärjestelmien säädösperusta. Tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyä sekä tiedonhallintaa koskeva yleislainsäädäntö, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus.

Valtion ja maakuntien yhdessä käyttämillä tietojärjestelmillä ja alustoilla edistetään tietoturvallista asiakastietojen käsittelyä ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Yhteisillä järjestelmillä varmistetaan myös tietojen ajantasaisuus ja käytettävyys: Työnhakijan tietojen on oltava vaivatta käytettävissä riippumatta siitä, minkä maakunnan alueella ollaan. Tämä edistää työvoiman liikkuvuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on velvollisuus seurata työllisyyskehitystä sekä työllistymistä ja osaamisen kehittämistä edistävien palvelujen saatavuutta valtakunnallisesti. Yhteinen asiakastietojärjestelmä mahdollistaa seurannassa tarvittavien tietojen saamisen.

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja ohjeet lausuntojen antamiseksi lausuntopalvelu.fissä

Lisätietoja:
hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 029 504 7247

 
Sivun alkuun