Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagutkast om tillväxttjänstmyndighet och behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna på remiss

Arbets- och näringsministeriet
11.9.2018 8.28
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om remissyttranden om ett lagutkast om en tillväxttjänstmyndighet och ett lagutkast om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna.

Lagutkasten hänför sig till den proposition om regionutveckling och tillväxttjänster som regeringen lämnade till riksdagen den 5 april 2018, och de ingår i beredningen av landskapsreformen. Remissyttranden kan lämnas till den 19 oktober 2018. Avsikten är att de båda lagförslagen ska ingå i samma regeringsproposition, som avses bli lämnad till riksdagen i november 2018.

Riksomfattande digitala tjänster och informationssystem på tillväxttjänstmyndighetens ansvar

I lagutkastet om Tillväxttjänstmyndigheten föreslås att närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska fortsätta producera de informationsförvaltningstjänster som motsvarar tillväxttjänsterna för staten och landskapen. Utvecklings- och förvaltningscentrets namn ska ändras till Tillväxttjänstmyndigheten.

En central uppgift för myndigheten ska vara att producera och driva de elektroniska och digitala tjänster samt informationssystem och plattformar som staten och landskapen använder gemensamt. Till Tillväxttjänstmyndigheten ska även överföras de uppgifter som gäller användarsupporten för de elektroniska och digitala tjänsterna och som sköts vid arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande kundservicecenter. Tillväxttjänstmyndigheten ska erbjuda användarsupport i fråga om de elektroniska och digitala tjänsterna till slutanvändare, myndigheter, tjänsteproducenter och andra berörda grupper.

Myndigheten ska dessutom sköta uppgifter som hänför sig till statliga ersättningar som betalas till landskap och kommuner för främjande av integration. De stöd och understöd som landskapen beviljar i form av tillväxttjänster ska myndigheten betala ut under en årslång övergångsperiod för att skötseln av utbetalningarna ska fortgå utan störningar när landskapen inleder sin verksamhet. 

Tillväxttjänstmyndigheten kan också erbjuda på riksnivå centraliserad rådgivning inom de riksomfattande tillväxttjänsterna.

Tillväxttjänstmyndigheten efterträder utvecklings- och förvaltningscentret som en statlig myndighet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. För att det ska tas hänsyn till landskapens behov ska det i Tillväxttjänstmyndighetens direktion finnas representanter för landskapen och den samkommun som svarar för ordnandet av tillväxttjänsterna i Nyland. Tillväxttjänstmyndigheten ska också ha en kunddelegation för att statens, landskapens och samkommunens behov ska beaktas.

Ett utkast till lag om tillväxttjänstmyndigheten var på remiss i maj, och det kom in mycket respons om det. På basis av responsen har det gjorts ändringar i lagutkastet, och lagförslaget ska sammanfogas med regeringens proposition om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna innan den lämnas till riksdagen. Att de sammanfogas bedöms göra det lättare att förstå och behandla den helhet som gäller myndighetens uppgifter och behandlingen av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna.

Bestämmelser om behandlingen av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna i samma lag

I lagen ska det föreskrivas om behandling av kunduppgifter i samband med sådana riksomfattande tillväxttjänster och tillväxttjänster på landskapsnivå som avses i lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (RP 35/2018 rd).

Syftet med lagförslaget är att säkerställa en rättslig grund för de kundinformationssystem som används vid ordnandet och produktionen av tillväxttjänsterna. Syftet är också att modernisera och tydliggöra bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter med beaktande av den allmänna lagstiftningen om behandling av personuppgifter och informationshantering, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen.

Genom informationssystem och plattformar som används gemensamt av staten och landskapen främjas informationssäker behandling av kunduppgifter och likabehandling av kunderna. Genom gemensamma system säkerställs även att uppgifterna är uppdaterade och tillgängliga. Uppgifterna om en arbetssökande ska vara lättillgängliga oberoende av vilket landskaps område man befinner sig i. Detta främjar arbetskraftens rörlighet.

Arbets- och näringsministeriet har skyldighet att på riksomfattande nivå följa sysselsättningsutvecklingen samt tillgången till tjänster som främjar sysselsättning och kompetensutveckling. Ett gemensamt kundinformationssystem gör det möjligt att få de uppgifter som behövs för att fullgöra denna skyldighet.

Länk till lagutkastet > lausuntopalvelu.fi

Ytterligare upplysningar:
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tel. 029 504 7247

Tillbaka till toppen