Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Statens revisionsverks revisionsberättelse bidrar till utvecklingen av den offentliga förvaltningens hantering av villkorliga ansvarsförbindelser

Arbets- och näringsministeriet
22.2.2018 9.05 | Publicerad på svenska 22.2.2018 kl. 10.10
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet (ANM) betraktar den revisionsberättelse som statens revisionsverk publicerat den 22 februari 2018 som ett viktigt instrument vid utvecklandet av offentliga samfunds hantering av villkorliga ansvarsförbindelser.

ANM konstaterar att revisionsberättelsen ger en bra allmän bild av ansvarsförbindelserna och utvecklingsbehoven i samband med dem. Det är särskilt viktigt att vidareutveckla rapporteringsskyldigheten för att en korrekt helhetsbild ska kunna skapas.

Ett av granskningsobjekten i berättelsen är den offentliga exportfinansiering som hör till ANM:s verksamhetsområde och ansvarsförbindelserna i samband med den.

När det gäller Finnveras exportfinansiering begränsas risktagningen av både det maximala beloppet av finansieringsfullmakter enligt lagstiftningen och kravet att verksamheten ska bära sig. Denna risktagning har dessutom begränsats i lag så att för Finnveras risktagning som överskrider det normala behövs antingen en särskild fullmakt från statsrådet (länder med en politisk risk) eller beslut av ANM (viktiga näringspolitiska grunder eller grunder som har att göra med konkurrenskraften). Det är fråga om specialrisktagning som statens revisionsverk inte har behandlat i sin berättelse. Sådan verksamhet som är förenad med hög risk omfattas således av ett försvårat förfarande för beslutsfattande och krav på särskild bevillningsfullmakt.

Målet att verksamheten ska bära sig påverkar beslutsfattandet och risktagningspolicyn i samband med exportfinansieringsverksamheten. Finnvera bedömer och övervakar samtliga risker som det tar samt bedömer hur kravet att verksamheten ska bära sig kommer att uppfyllas i förhållande till risken som en förväntad förlust och tillräckligheten av kapital i förhållande till portfolierisken. Kontinuerlig övervakning och bedömning sker dessutom separat i fråga om stora exportprojekt. Som en brist i statens revisionsverks revisionsberättelse kan betraktas det att där inte granskas de faktorer som inverkar på finansieringsbesluten, såsom hur olika risker beaktas i enskilda beslut och vilka slags beslut som fattas. Hur stora risker som är förenade med en portfölj beror på de enskilda finansieringsbeslut som fattats. I en utredning som gjorts av en grupp internationella konsulter har denna omständighet däremot varit ett av de viktigaste utredningsobjekten och kompletterar enligt ANM:s bedömning den korrekta bilden av riskhanteringen vid sidan av statens revisionsverks berättelse.

Utgångspunkten för avbildningen av riskerna med exportgarantiportföljen är att de buffertmedel för exportgaranti- och specialborgensverksamheten som motsvarar riskerna och som i form av garantiavgifter samlas in hos kunderna räcker till för att täcka de kredit- och garantiförluster som uppstår vid verksamheten. För närvarande uppgår beloppet av buffertmedel till sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro. De finns i Finnveras specialgarantifond och i statsgarantifonden. De uppskattas räcka till för att täcka de risker som följer av aktuella realiserade ansvarsförbindelser på cirka 9 miljarder euro. Resultatet av exportfinansieringsverksamheten har varit kumulativt positivt.  Också ränteutjämningssystemet i samband med exportkrediter med fast ränta har legat kumulativt cirka 76 miljoner euro på plussidan.

I en internationell jämförelse som blivit färdig 2017 har kvaliteten på Finnveras riskhantering konstaterats vara utmärkt. Enligt konsultgruppens utredning och ANM:s åsikt begränsar sig de risker som är förenade med Finnveras verksamhet i praktiken till kreditrisken. Jämfört med kreditrisken är andra riskkomponenters andel liten. Bolaget hanterar aktivt sina risker bl.a. genom återförsäkring och andra skyddsåtgärder.

Finnvera föremål för fortlöpande finansiell tillsyn

För den finansiella tillsynen över Finnvera svarar den interna revisionen vid ANM. Syftet med tillsynen är att på statskoncernens nivå skapa sig en mer täckande bild än tidigare av de risker som är förenade med Finnveras verksamhet och riskhanteringens tillräcklighet. Den finansiella tillsynen inriktas på basis av riskerna enligt Finnveras riskställning och det hur betydande riskerna är. Målsättningen är att kunna göra en övergripande bedömning av kapitalets tillräcklighet (totalt kapitalbehov). Tillsynen över kapitaltäckningen är en av de viktigaste tillsynsuppgifterna. Bedömningen av den grundar sig på de risker som är förenade med verksamheten och på kapitalets tillräcklighet.

Som en del av den uppgjorda mer detaljerade handlingsplanen för den finansiella tillsynen klargjorde ministeriet i början av året de principer som ska följas vid den finansiella tillsynen genom ett beslut om Finansinspektionens bestämmelser och anvisningar som ska följas vid tillsynen över Finnvera. Finnvera omfattas inte av Finansinspektionens tillsyn och inte heller av kreditinstitutsdirektivet.

Med tanke på den finansiella tillsyn som ANM utövar fastställde en utomstående konsult förra året en modell för utvärdering av tillsynsobjektets interna kapitalbedömningsprocess (ICAAP) som lämpar sig för Finnveras verksamhetsmiljö. Syftet med den är att bedöma och åskådliggöra den totala risk som Finnveras verksamhet medför för staten, särskilt i fråga om kredit- och marknadsriskerna samt kapitalets tillräcklighet. Den interna bedömningen av kapitaltäckningen utgör en del av den tillförlitliga förvaltningen och interna kontrollen samt riskhanteringen hos tillsynsobjektet.

Finnveras rapportering utvecklas ständigt

Finnvera rapporterar regelbundet om sin verksamhet, sitt resultat och sina ansvarsförbindelser till ministeriet. Utöver Finnvera rapporterar också Statskontoret regelbundet till ANM om realiserade ränteutjämningsavtal och lämnar sin uppskattning av räntestödets känslighet, realiserade räntestöd och skyddets aktuella värde. Rapporteringen är i dess nuvarande form omfattande och den innehåller relevanta scenarier med analyser av den förväntade utvecklingen av ansvarsförbindelserna och de risker som är förenade med dem.

ANM har också fortsättningsvis som mål att utveckla rapporteringsförfarandena. Det har inte bedömts vara ändamålsenligt att utfärda beslut om fastställande av innehållet i Finnvera Abp:s ägartillsyns- och riskrapporter, eftersom rapporteringsmetoderna och innehållet i rapporterna utvecklas ständigt vid sidan av verksamheten.

Ytterligare upplysningar:
Kari Parkkonen, regeringsråd, ANM, tfn 029 50 64938
Inkalotta Nuotio-Osazee, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 50 47051
Juha Rissanen, revisionsråd, ANM, tfn 029 50 63659 (finansiell tillsyn)


 

 
Sivun alkuun