Nuorilta kielletyt työt ja nuorille vaaralliset työt

Osa töistä on kokonaan kielletty nuorilta työntekijöiltä. Lisäksi on olemassa töitä, jotka on katsottu niin vaarallisiksi ja haitallisiksi, että näiden teettämistä nuorilla on rajoitettu.

Nuorilta kielletyt ja vaaralliset työt luokitellaan työn turvallisuuden mukaan seuraavasti:  

  • Työt, jotka voivat aiheuttaa tapaturmavaaran tai terveyshaitan tai jotka voivat olla vahingoksi nuorten henkiselle ja ruumiilliselle kehitykselle

Näitä töitä saa teettää nuorilla vain erityisten edellytysten täyttyessä.

  • Vaaralliset työt

Vaarallisia töitä ei saa teettää lainkaan alle 16-vuotiailla. Vaarallisten töiden teettäminen 16–17-vuotiailla nuorilla on sallittua vain, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi. 

Nuorille työntekijöille kielletyistä ja vaarallisista töistä säädetään tarkemmin

  • valtioneuvoston asetuksella nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä sekä
  • sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.

Työnantajalla on ennakkoilmoitusvelvollisuus ennen vaarallisen työn aloittamista

Työnantajan on tehtävä ennen vaarallisen työn aloittamista siitä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Jos kysymyksessä on koulutukseen liittyvä työ, koulutuksen järjestäjän on tehtävä mainittu ilmoitus yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluviranomaisen myöntämä poikkeuslupa

Työsuojeluviranomaisella on oikeus antaa lupa muun muassa poiketa edellytyksistä, joilla voidaan teettää erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä, jos nuori on yli 16-vuotias. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että

  • työn teettäminen on välttämätöntä nuoren työntekijän ammatillisen kehityksen kannalta ja
  • nuori työntekijä työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnassa.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto