Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Samarbete ger forskning av bättre kvalitet och nya innovationer

Arbets- och näringsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
9.3.2017 9.33 | Publicerad på svenska 9.3.2017 kl. 13.45
Pressmeddelande

Regeringen har som mål att skapa ny tillväxt och sysselsättning i Finland. Detta sker genom intensifiering av näringslivets, högskolornas och forskningsinstitutens samarbete. Ett annat mål är att bilda starka regionala och branschspecifika kompetenskoncentrationer och innovationsekosystem.

Näringslivets, högskolornas och forskningsinstitutens samarbete behöver alltså nya former. Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet sammankallade dessa aktörer. På seminariet den 9 mars 2017 övervägdes i ljuset av tre färska utredningar hur investeringarna i forskning kan effektiviseras och investeringarnas effekter ökas för att stärka konkurrenskraften i hela Finland. Regeringen utnyttjar slutsatserna från seminariet i sin halvtidsöversyn.

Attityder och försiktighet leder till att tillåtande lagar tolkas på ett begränsande sätt i kontaktytan mellan företagen och forskningsvärlden. En granskning av den rättsliga ställningen för högskolor och forskningsinstitut visar att samarbetet förbättras genom attityder och handlingssätt, i mindre grad genom ändringar i den rättsliga ställningen eller i lagstiftningen.

- Utredningen belyser högskolornas, forskningsinstitutens och näringslivets samarbete utifrån intervjuer samt ger vägkost för diskussionen. Fördelarna med samarbete behöver lyftas fram ur alla parters perspektiv och incitament skapas för alla parter, konstaterar vetenskapsrådet Erja Heikkinen från undervisnings- och kulturministeriet.

I Finland behöver det byggas upp kompetenskoncentrationer som på ett praktinära sätt förenar företag, högskolor och forskningsinstitut. Endast på det sättet räcker Finlands resurser i den globala konkurrensen, sammanfattar utredningen innovationsekosystemenen. Den offentliga sektorn har till uppgift att stödja de strategiska prioriteringarna i samarbete med näringslivet, högskolor och andra aktörer på innovationsområdet.

Utredningen Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä betonade den betydelse som kvalitativa test- och utvecklingsmiljöer har för förnyelsen i företag.

– Intensiv växelverkan mellan företag, forskning och offentliga aktörer är en förutsättning för att framtida tillväxtekosystem ska kunna utvecklas i Finland. Detta syns också i företagens vilja att satsa på forsknings- och utvecklingsmiljöer, säger industrirådet Antti Valle från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Pirjo Kutinlahti, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8260, [email protected]
Eeva Kaunismaa, undervisningsråd, UKM, tfn 029 533 0226, [email protected]

Bekanta dig med utredningarna
Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö – miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Asianajotoimisto Bird&Bird (Statsrådets utredningsprojekt) (publiceras inom de närmaste dagarna http://tietokayttoon.fi/etusivu)

Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina
Ramboll Management Oy (Statsrådets utredningsprojekt) http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17801

Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä
Gaia Consulting Oy (på uppdrag av Tekes och ANM)
Julkiset tutkimusinfrastruktuurit https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/julkiset-tutkimusinfrastruktuurit_336_2017.pdf

 
Sivun alkuun