Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Utkast till lag om tillståndsförfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi på remiss

Arbets- och näringsministeriet
24.7.2020 12.54
Pressmeddelande
bioenergialaitos ja hakekasa

 Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi.

Vi ber er sända era utlåtanden till ministeriet via tjänsten utlåtande.fi senast den 4 september 2020.

Syftet med propositionen är att göra tillståndsförfarandena och andra administrativa förfaranden för projekt som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi smidigare genom att göra det möjligt för den sökande att uträtta ärenden via ett elektroniskt system (elektronisk kontaktpunkt) och att ge omfattande rådgivning om tillstånd och andra administrativa förfaranden.

Genom den nya lagen ska bestämmelserna om tillståndsförfarandenas varaktighet och organisation i fråga om produktionsanläggningar för förnybar energi i EU:s omarbetade direktiv om förnybar energi (RED II) genomföras. Enligt lagutkastet föreslås den träda i kraft den 30 juni 2021.

Syftet är att definiera lagens tillämpningsområde inom ramen för direktivet så att de nationella särdragen och utvecklingsbehoven beaktas. Målet är också att få tillståndsförfarandena och andra administrativa förfaranden att bli smidigare och effektivare utan att deras krav eller innehåll ändras eller medborgarnas rätt och möjligheter till delaktighet försvagas.

Propositionen syftar dessutom till att förbättra rådgivningen. I propositionen strävar man efter att beakta behoven hos dem som utvecklar produktionsanläggningsprojekt av olika storleksklasser på ett övergripande sätt och att göra helheten av administrativa förfaranden tydligare med tanke på både projektutvecklarna, medborgarnas tillgång till information och rätten att delta och myndigheterna.

Till nationell kontaktpunktsmyndighet enligt lagen utses en regional NTM-central som bestäms senare. Dess uppgift är att sköta de uppgifter som i direktivet föreskrivs för kontaktpunkten med hjälp av det elektroniska systemet. I lagen föreskrivs också om kontaktpunktsmyndighets rådgivningsskyldighet i fråga om tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi. 

I den föreslagna lagen föreskrivs det dessutom om bindande tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som gäller kraftverk i enlighet med direktivet om förnybar energi samt om reglerna om beräkningen av tidsfristerna.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i oktober 2019 den RED II arbetsgruppen för tillstånd för att utreda vilka ändringar i den nationella lagstiftningen som direktivet förutsätter när det gäller tillståndsförfarandets varaktighet och organisation i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Arbetsgruppens slutrapport blev klar i juli 2020.  Utkastet till regeringsproposition har beretts med hjälp av arbetsgruppens slutrapport.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092 (anträffbar 24.7
ch 3–7.8 samt 24.8–)
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 016 (anträffbar 13.8–)
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  050 502 1235 (anträffbar t.o.m. 7.8 och 24.8–)

 
Sivun alkuun