Perintätoiminta

Perintälaissa säädetään erääntyneen saatavan perinnästä sekä perintään liittyvistä, velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista muista seikoista.

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Laissa on säännökset hyvän perintätavan noudattamisesta. Kuluttaja-asiamies valvoo perintälain säännösten noudattamista silloin, kun perintä koskee kuluttajasaatavaa.

Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain mukaan saatavien perintä toisen lukuun on luvanvaraista. Omat saatavansa velkoja voi periä ilman toimilupaa.

Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija on luotettava ja vakavarainen. Hakijalla on oltava palveluksessaan saatavien perintään perehtynyt perintätoiminnasta vastaava henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että perintätoimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.

Hakijan on myös kyettävä huolehtimaan toimeksiantajan lukuun perittävistä varoista sekä toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen suojaamisesta.

Perintälain valmistelusta vastaa TEM. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.  

Lisätietoja: Sami Teräväinen