Perintätoiminta

Perintätoiminnalla tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun. 

Vuoden 2019 alusta on ollut voimassa laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, jonka mukaan perintätoiminnan harjoittaminen on rekisteröintiä edellyttävä elinkeino. Perintätoimintaa saa harjoittaa yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Rekisteröinnin tavoitteena on varmistaa, että perintätoimintaa harjoitetaan asianmukaisesti. Samalla pyritään helpottamaan perintätoiminnan harjoittajiin kohdistuvaa valvontaa ja ehkäisemään harmaata taloutta.

Viranomaisen tulee varmistua perintätoiminnan harjoittajien ammattitaidosta, luotettavuudesta ja vakavaraisuudesta. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että perintätoiminnan harjoittajalla on palveluksessaan perintätoiminnasta vastaava henkilö, joka huolehtii siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että toimintaa harjoitetaan lainmukaisesti. Kaikilla perintätoimintaan osallistuvilla henkilöillä on oltava tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Perintätoiminnan harjoittajia valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto voi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin.

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain valmistelusta vastaa TEM.

Lisätietoja: Sami Teräväinen