Hyppää sisältöön

Lakiluonnos uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.7.2020 12.54
Tiedote
bioenergialaitos ja hakekasa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä.

 Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriöön Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta viimeistään 4.9.2020.

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä mahdollistamalla hakijalle asiointi sähköisen järjestelmän (sähköinen yhteyspiste) kautta ja kattava neuvonta lupiin ja muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyen.

Uudella lailla pantaisiin täytäntöön EU:n uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin (RED II), uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskeva sääntely.

Lakiluonnoksen mukaan se ehdotetaan tulemaan voimaan 30.6.2021.

Tavoitteena on määritellä lain soveltamisala direktiivin asettamissa puitteissa siten, että kansalliset ominaispiirteet ja kehitystarpeet otetaan huomioon. Tavoitteena on myös sujuvoittaa ja tehostaa lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä ilman, että niiden vaatimuksia tai sisältöjä muutetaan tai kansalaisten osallistumisoikeuksia ja -mahdollisuuksia heikennetään.

Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa neuvontaa. Esityksessä pyritään ottamaan huomioon eri kokoluokan tuotantolaitoshankkeiden kehittäjien tarpeet kokonaisvaltaisesti ja selkeyttämään hallinnollisten menettelyiden kokonaisuuden hahmottamista niin hankekehittäjien, kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumisoikeuksien kuin viranomaisten näkökulmasta.

Laissa nimettäisiin kansalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi myöhemmin määriteltävä alueellinen ELY-keskus. Sen tehtävänä olisi direktiivissä yhteyspisteelle säädettyjen tehtävien hoitaminen sähköistä järjestelmää hyödyntäen. Laissa säädettäisiin myös yhteyspisteviranomaisen neuvontavelvollisuudesta uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvien lupamenettelyjen ja hallinnollisten menettelyjen osalta. 

Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin sitovat määräajat voimalaitosten lupamenettelyille ja muille hallinnollisille hyväksymismenettelyille uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti sekä määräaikojen laskentaa koskevat säännöt.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2019 RED II luvitustyöryhmän selvittämään direktiivissä säädettyjen uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointiin ja kestoon liittyvien vaatimusten edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän loppuportti valmistui heinäkuussa 2020.  Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu työryhmän loppuraporttia hyödyntäen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092 (paikalla 24.7. ja 3.-7.8. sekä 24.8.-)
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 0295 047 016 (paikalla 13.8-)
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh.  050 502 1235 (paikalla 7.8. asti ja 24.8.-)

 
Sivun alkuun