Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Förordning möjliggör stödjande av den offentliga distributionsinfrastrukturen för laddning och biogas inom eltrafiken

Arbets- och näringsministeriet
27.6.2018 11.45
Pressmeddelande

Regeringen främjar användningen av alternativa drivmedel genom att stödja byggandet av offentliga laddnings- och distributionssystem för dessa drivmedel. I år har det reserverats tre miljoner euro för detta ändamål.

Statsrådet utfärdade den 27 juni 2018 en förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021. Förordningen träder i kraft den 2 juli 2018.

Med hjälp av stödet främjas investeringar i fasta gastankningsanläggningar som är belägna utanför överförings- och distributionsnät (grupp 1), laddningssystem för lokal kollektivtrafik (bussar) (grupp 2), fordonsladdningssystem med hög prestanda (likströmsladdningseffekten över 22 kW) (grupp 3) och system för normalladdning av fordon (grupp 4).

Infrastrukturstöd kan beviljas inom ramen för det anslag som tagits in i statsbudgeten. I budgeten för 2018 har det reserverats tre miljoner euro för detta ändamål.

Stödet beviljas på basis av ett anbudsförfarande, där anbuden jämförs med andra anbud i samma grupp. Av det anslag som står till förfogande år 2018 allokeras 1,5 miljoner euro till projekt i grupp 1, 750 000 euro till projekt i grupp 2, 500 000 euro till projekt i grupp 3 och 250 000 euro till projekt i grupp 4. Energimyndigheten sköter statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med stödet. Energimyndigheten kommer att ge närmare information om tidpunkten för anbudsförfarandet.

Infrastrukturstödet bidrar till genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 och uppnåendet av minskningsmålen för växthusgasutsläppen. Stödprogrammet bidrar också till att minska utsläppen av kväveoxider och småpartiklar, i och med att den ökade användningen av el och biogas minskar användningen av fossila flytande bränslen i vägtrafiken. Genom projekten för eldriven kollektivtrafik kan också de lokala utsläppen minskas i avsevärd grad.

För närvarande finns det cirka 700 offentliga laddningsställen för elbilar. Av laddningsställena ligger ungefär en tredjedel i Nyland. En del av de tättrafikerade riksvägarna, såsom Helsingfors–Åbo, Helsingfors–Tavastehus samt Helsingfors–Lahtis, har redan flera laddningsställen. I övrigt har riksvägarna långa sträckor utan laddningsmöjlighet eller endast enstaka laddningsställen. Laddningssystem för kollektivtrafik används och håller på att byggas i Esbo, Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Det finns cirka 40 gastankningsstationer. Det finns fyra stationer för tung trafik. Merparten av de nuvarande gastankningsstationerna är kopplade till gasnätet och finns i Södra Finland.

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn  029 506 2078
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823

Tillbaka till toppen