Finnveras exportfinansiering

Finnvera beviljar garanti för politiska eller ekonomiska risker i samband med exportfinansiering. Politiska risker är risker som beror på det ekonomiska och politiska läget i det land där det finländska exportföretagets kund finns. Ekonomiska risker hänför sig till antingen köparen eller den finansierande banken.

Finnvera Abp är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, dvs. Export Credit Agency (ECA).

Finlands Exportkredit Ab:s exportfinansieringstjänster är en del av Finnveras verksamhet. I tjänsterna ingår bl.a. exportgarantier, finansiering av exportkrediter samt ränteutjämning.

Finlands Exportkredit Ab lämnar företag och kreditinstitut ränteutjämnings- och exportgarantianbud som hänför sig till export- och fartygskrediter på OECD-villkor. Bolaget ingår ränteutjämningsavtal med finländska och utländska kredit- och finansinstitut och finansierar exportkrediter.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av bolaget.

Ytterligare upplysningar:

Inkalotta Nuotio-Osazee
inkalotta.nuotio-osazee(at)gov.fi