Statsgarantifonden

Statsgarantifondens uppgift är att trygga att de i fondlagen avsedda exportgarantier, borgen och andra förbindelser för specialgarantier som ges av Finnvera Abp uppfylls.

Om det separata resultatet av de förbindelser som Finnvera gett uppvisar förlust på årsnivå, och om medlen i Finnveras egen exportgaranti- och specialgarantifond inte räcker till för att täcka förlusten, täcks förlusten med medel ur Statsgarantifonden.

Om de fonderade medlen inte räcker till för att täcka förlusten, täcks förlusten genom statsbudgeten. Fonden följer utvecklingen av Finnveras ansvarsbestånd och de risker som är ingår i det samt deras förhållande till beloppet av fonderade medel.

Om fondmedlen på 673 miljoner euro och medlen i Finnveras fond på ca 756 miljoner euro beaktas, räcker de sammanlagda fonderade medlen på cirka 1,4 miljarder euro för att täcka Finnveras ansvar (läge per 31.12.2017).

Statsgarantifonden svarar också för de garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser som har getts av Statsgaranticentralen och av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten som föregick centralen. Fonden får inkomster huvudsakligen av de fordringar som ska återkrävas och som hänför sig till ovan nämnda ansvarsförbindelser.

Organ

Direktionen

Sammansättning under mandatperioden 2017-2019:
Ordförande: ekonomichef Taina Vähimaa, arbets- och näringsministeriet
Vice ordförande: finansråd Miki Kuusinen, finansministeriet fr.o.m. 7.12.2017
Medlemmar: bitr. direktör Juha Savolainen, Statskontoret, handelsråd Kari Virtanen, arbets- och näringsministeriet

Sekretariatet

Generalsekreterare: konsultative tjänstemannen Anne Rothovius, arbets- och näringsministeriet
Det övriga sekretariatet: ekonomichef Tarmo Narikka, Finnvera Abp, regionchef Outi Homanen, Finnvera Abp

Ytterligare upplysningar:

Anne Rothovius
anne.rothovius(at)tem.fi