Regionala utvecklingsutsikter

Regionala utvecklingsutsikter är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de andra regionutvecklarnas gemensamma bild av nuläget och utsikterna i landskapen och de ekonomiska regionerna för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger per år. 

Regionala utvecklingsutsikter har utarbetats sedan 2006 och är en central del av den regionala prognostiseringen på kort sikt. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkter från regionutvecklare och personer som arbetar med företagsutveckling har en central roll. Den kvalitativa bedömningen stöds av statistiska uppgifter samt regionala enkäter och barometrar.

Bedömningsobjekt är näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetens omfattning och struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft. Utsikterna sammanfattas för varje ekonomisk region och landskap i plus-minus-uppskattningar. De tidpunkter som ska bedömas är

  • nuläget i förhållande till situationen för ett år sedan
  • situationen om ett halvår jämfört med nuläget
  • situationen om ett år jämfört med nuläget