Regionala utvecklingsutsikter

Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som arbets- och näringsministeriet och NTM- centralerna ger ut två gånger per år. I publikationen har samlats de synpunkter på nuläget och framtidsutsikterna för NTM-centralernas områden och de ekonomiska regionerna inom dem, vilka NTM-centralerna samlat tillsammans med de regionala utvecklarna.

I översikten granskas regionernas utvecklingsutsikter ur tre olika synvinklar, vilka är näringslivet och företagsverksamheten, antalet arbetslösa och arbetslöshetens struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft.

Näringslivets och företagsverksamhetens prognoser baserar sig bl.a. på utvecklingen av företagens produktion och försäljning samt investeringar. Arbetslöshetens omfattning och struktur är en prognos som förenar den kvantitativa utvecklingen av arbetslöshet och arbetslöshetens strukturella problem. I tillgången på kompetent arbetskraft bedöms hur bra efterfrågan och utbudet på arbetskraft inom regionen möts.