Finnveras finansiering i Finland

Finnvera Abp är ett statsägt specialfinansieringsbolag. Bolaget kompletterar genom sin finansiering finansieringsmarknaden och främjar utvecklingen av regionerna, företagsverksamheten och exporten. Genom lån och borgen som Finnvera beviljar får speciellt små och medelstora företag bättre och mångsidigare möjligheter att få finansiering.

Finnvera har också möjlighet att teckna masskuldebrevslån för företag. Staten deltar i ersättandet av de kredit- och borgensförluster som kan uppstå för bolaget i samband med att det riktar finansiering till inhemska små och medelstora företag, och därför kan bolaget i sin utlåningsverksamhet ta större risker än vad banker i allmänhet gör.

Bolaget har till uppgift att korrigera brister i utbudet av finansieringstjänster, och därför är huvudregeln att risken delas med övriga finansiärer. Bolagets verksamhet förutsätts vara lönsam.

Finnveras inhemska verksamhet styrs av den speciallagstiftning som gäller den och de närings- och ägarpolitiska mål som staten har ställt upp. Finnvera ska i sin verksamhet även beakta EU:s bestämmelser om statligt stöd. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av bolaget.

Ytterligare upplysningar:

Jyrki Orpana
jyrki.orpana(at)gov.fi