Nationell lagstiftning

För att bestämmelserna i den s.k. procedurförordningen om statligt stöd (rådets förordningar 659/1999 och 734/2013) skulle bli genomförda nationellt utfärdades lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001). I lagen föreskrivs det om återkrav av stöd samt kontrollbesök hos företag och handräckning av polisen i samband med dem. Lagen innehåller också ett bemyndigande att utfärda förordning om det nationella förfaringssättet vid anmälan om stöd.

Statsrådets förordning om de förfaranden som ska följas när statligt stöd anmäls till kommissionen (89/2011) innehåller detaljerade bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid anmälan till kommissionen om stödordningar och individuella stöd samt undantag från anmälningsförfarandet, såsom de minimis-stöd och stöd i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen. Förordningen innehåller också bestämmelser om lämnande av information för uppföljning och övervakning av statliga stöd.

Lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003, s.k. insynslagen) gäller kommissionens möjligheter att övervaka efterlevnaden av EU:s regler om konkurrens och statligt stöd i medlemsstaterna. Lagens skyldighet att lämna uppgifter omfattar både offentliga och privata företag. När det gäller privata företag förutsätts att de utöver sin egen affärsverksamhet också sköter offentliga serviceuppgifter (s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, artikel 106.2 i EUF-fördraget).

Syftet med lagen är att förse kommissionen med ett redskap för att den ska kunna säkerställa att stöd inte kanaliseras till offentliga företag i strid med reglerna om statligt stöd. Genom lagen säkerställs också att kommissionen har möjlighet att övervaka att de ersättningar som betalas till företag för skötseln av offentliga serviceuppgifter inte används som stöd för företagens övriga affärsverksamhet. Lagen tillämpas dock inte på t.ex. företag vars omsättning understiger 40 miljoner euro per år.

Ytterligare upplysningar: sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi