Konkurrenspolitik

Målet för konkurrenspolitiken är en sund och fungerande konkurrens

Målet för konkurrenspolitiken är att skapa och upprätthålla en verksamhetsmiljö där alla företag har lika verksamhetsbetingelser och möjlighet att nå framgång med hjälp av kunnande. Ett centralt mål för konkurrenslagen och konkurrenspolitiken är att säkerställa en sund och fungerande ekonomisk konkurrens.

Till en fungerande ekonomisk konkurrens hör att företagen har möjlighet att komma in på marknaden och rätt att besluta om sitt verksamhetssätt och sina konkurrensmetoder. Målet är att en välfungerande konkurrens i sista hand gynnar kunderna och konsumenterna t.ex. i form av större valmöjligheter och lägre priser. Med en ändamålsenlig och uppdaterad konkurrenslag och effektiv verkställighet av den kan man säkerställa fungerande marknader.

Konkurrenspolitikens ekonomiska effekter kan inte enbart mätas i rena pengar, utan den skapar också en grund för fungerande marknader. Fungerande marknader har en nyckelposition i förhållande till ekonomisk produktivitet och utveckling, och de uppmuntrar företag att utveckla sin verksamhet och skapa nya affärsverksamhetslösningar. Detta har ett direkt samband med främjandet av Finlands internationella konkurrenskraft.

Omfattande konkurrenspolitik

Arbets- och näringsministeriets verksamhetsidé är att bedriva en omfattande konkurrenspolitik. Konkurrenslagstiftningen, reglerna om statligt stöd, frågor som gäller konkurrensneutraliteten samt bestämmelserna om offentlig upphandling bildar en logisk helhet vid ministeriet. Konkurrenspolitiken har också ett nära samband med konsument- och inremarknadsfrågorna. 

Verkställandet av Finlands nationella konkurrenspolitik baserar sig på konkurrenslagen (948/2011). I konkurrenslagen finns motsvarande materiella bestämmelser som i artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

Vid kommissionen ansvarar generaldirektoratet för konkurrens för konkurrensfrågorna. I Finland ansvarar gruppen för konkurrenspolitik vid arbets- och näringsministeriet för beredningen av konkurrenslagstiftningen och av Finlands ställningstaganden. Ansvaret för det praktiska genomförandet av tillsynen över efterlevnaden av konkurrenslagstiftningen och för behandlingen av enskilda konkurrensbegränsningsfall vilar på Konkurrens- och konsumentverket. Marknadsdomstolen bestämmer påföljdsavgifterna för överträdelse av förbuden i konkurrenslagen och fattar beslut om förbud mot företagsförvärv på framställning av Konkurrens- och konsumentverket. Besvärsinstans är högsta förvaltningsdomstolen.

På webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens finns närmare uppgifter om EU:s konkurrensregler och aktuella händelser inom EU:s konkurrenspolitik. På Konkurrens- och konsumentverkets webbplats finns också uppgifter om innehållet i och verkställigheten av den nationella konkurrenslagstiftningen.

Ytterligare upplysningar: virve.haapajarvi(at)gov.fi och iiro.ihanamaki(at)gov.fi