Förfaranden och samordning

Europeiska kommissionen har till uppgift att övervaka de statliga stöd som EU:s medlemsstater beviljar. I regel ska det på förhand göras en anmälan till kommissionen om stödordningar eller individuella stöd, om det är fråga om sådant statligt stöd som avses i artikel 107 i EUF-fördraget.

Kommissionen undersöker stödens förenlighet med den inre marknaden, och myndigheten kan bevilja stödet först efter att kommissionen har godkänt det. Stöd som beviljas utan kommissionens godkännande är olagliga, och sådant stödet kan återkrävas med ränta av de företag som fått stödet.

Kommissionen bedömer utifrån de detaljerade regler som den har publicerat huruvida stödarrangemanget uppfyller de allmänna förutsättningarna för statliga stöds godtagbarhet och de särskilda förutsättningarna för stödformen i fråga.

Allmänna förutsättningar för godtagbarhet är

  • inverkan på uppnående av ett mål som är förenligt med det gemensamma intresset
  • behov av stödåtgärder
  • stödets stimulanseffekt
  • stödets proportionalitet
  • undvikande av oskäliga negativa effekter på konkurrens och handel
  • stödets överblickbarhet

Regler i procedurförordningen

Bestämmelserna om förfarandena för statligt stöd har sammanställts i den s.k. procedurförordningen om statliga stöd (rådets förordning 2015/1589). Dessutom har kommissionen utfärdat en s.k. genomförandeförordning (794/2004), som innehåller bl.a. de formulär som ska användas vid anmälan om statligt stöd.

I Finland sänds anmälningarna om statligt stöd till kommissionen via arbets- och näringsministeriet, med undantag för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, och ANM fungerar som kontaktlänk mellan de nationella myndigheterna och kommissionen under anmälningsförfarandet.

ANM kan hjälpa till i frågor som gäller tolkningen av reglerna om statligt stöd, men varje stödmyndighet har själv ansvar för bedömningen av huruvida en åtgärd ska betraktas som statligt stöd och iakttagandet av ändamålsenliga förfaranden.

Betydande undantag från anmälningsskyldigheten

Det finns betydande undantag från förhandsanmälningsförfarandet för statligt stöd. Anmälan om stöd till kommissionen och förhandsgodkännande av kommissionen behövs t.ex. inte, om det är fråga om stöd i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen (651/2014) eller stöd av mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd (de minimis-förordningen 1407/2013).

Ett sammandrag om stöd enligt gruppundantagsförordningen ska sändas i efterhand via ANM till kommissionen inom 20 arbetsdagar efter beviljandet av stödet. Kommissionen övervakar i efterhand att gruppundantagsförordningen har iakttagits.

Företagsstödsdelegationen

Enligt lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016) ska stödmyndigheten i regel begära ett utlåtande av företagsstödsdelegationen om huruvida ett planerat stödprogram eller enskilt stöd uppfyller förutsättningarna för statligt stöd enligt EU:s lagstiftning och om vilket förfarande enligt bestämmelserna om statligt stöd stödmyndigheten ska följa. Stödmyndigheten kan också begära utlåtande om huruvida stödet uppfyller förutsättningarna för ett gott stöd enligt lagen.

Företagsstödsdelegationen finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Företagsstödsdelegationen

Ytterligare upplysningar: sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi