Principen en in, en ut

Vid arbets- och näringsministeriet har man sedan 2017 prövat att tillämpa principen en in, en ut. Principen en in, en ut innebär att regleringskostnader som direkt drabbar företagen ska kompenseras genom en motsvarande minskning av kostnaderna i ett annat sammanhang.

Principen har sedan det försöksprojekt som genomfördes 2017 tillämpats på sådan lagstiftning som är av nationellt ursprung eller överskrider EU:s minimilagstiftning, men dock inte på arbetslagstiftning som avtalats på trepartsbasis. Principen har inte heller tillämpats på skatter, böter och straffavgifter, sådan undantagslagstiftning som följer av exceptionella situationer eller avvärjande av fara samt öppnandet av marknaden för konkurrens, främjandet av konkurrensen och förebyggandet av missbruk av monopolställning.

Cirka 30 regeringspropositioner bereddes vid arbets- och näringsministeriet under 2017. Tre av dem hade väsentliga kostnadseffekter med avseende på en in, en ut-beräkningen. Under försöksprojektet utvecklades en Excel-räknare för bedömningen av konsekvenserna för företag och för en in, en ut-beräkningen. Som resultat har den årliga regleringsbördan av nationellt ursprung beräknats bli cirka 150 000 euro lättare. De regeringspropositioner som bereddes vid arbets- och näringsministeriet under 2018 ökade på motsvarande sätt bördan med cirka 500 000 euro per år.

Tillämpning av principen en in, en ut gör att lagförslagens konsekvenser för företagen blir transparenta och att det skapas en mekanism för att säkerställa att regleringsbördan för näringslivet inte ökar. Tillämpningen kräver dock resurser samt handledning och utbildning. En mer ingående beskrivning av bakgrunden till och resultaten av tillämpningen av principen finns i den slutrapport om försöksprojektet som publicerades den 19 december 2017.

Räknaren har uppdaterats till en version för 2021 15.1.2021. Den uppdaterade versionen innehåller aktuellt levnadskostnadsindex.

Ytterligare upplysningar: erno.mahonen(at)tem.fi, satu.pentikainen(at)tem.fi