Principen en in, en ut

Vid arbets- och näringsministeriet har man sedan 2017 prövat att tillämpa principen en in, en ut. Principen en in, en ut innebär att regleringskostnader som direkt drabbar företagen ska kompenseras genom en motsvarande minskning av kostnaderna i ett annat sammanhang.

Principen har sedan det försöksprojekt som genomfördes 2017 tillämpats på sådan lagstiftning som är av nationellt ursprung eller överskrider EU:s minimilagstiftning. Skatter, böter och straffavgifter, avtalsvillkor, sådan undantagslagstiftning som följer av exceptionella situationer eller avvärjande av fara samt öpp-nandet av marknaden för konkurrens, främjandet av konkurrensen och förebyggandet av missbruket av monopolkraften har lämnats utanför principen.

Vid försöksprojektet har det utvecklats en Excel-räknare för bedömningen av konsekvenserna för företag och för en in, en ut-beräkningen. Som resultat har den årliga regleringsbördan av nationellt ursprung beräknats bli cirka 150 000 euro lättare i arbets- och näringsministeriets regeringspropositioner 2017. De regeringspropositioner som bereddes vid arbets- och näringsministeriet 2018 ökade på motsvarande sätt bördan med cirka 500 000 euro per år. Åren 2019–2020 minskade bördan på motsvarande sätt med 490 000 euro. 2021 ökade bördan igen med 8,5 miljoner euro och 2022 med 3,3 miljoner euro.

Tillämpning av principen en in, en ut gör att lagförslagens konsekvenser för företagen blir transparenta och att det skapas en mekanism för att säkerställa att regleringsbördan för näringslivet inte ökar. Tillämpningen kräver dock resurser samt handledning och utbildning. En mer ingående beskrivning av bakgrunden till och resultaten av tillämpningen av principen finns i den slutrapport om försöksprojektet som publicerades den 19 december 2017 och i den slutrapport av Arbetsgruppen för smidigare lagstiftning 2020-2023.

Räknaren har uppdaterats till en version för 2023 8.2.2023. Den uppdaterade versionen innehåller aktuellt levnadskostnadsindex.

Ytterligare upplysningar: erno.mahonen(at)gov.fi, tiina.haanpaa(at)gov.fi