Principen en in, en ut

Vid arbets- och näringsministeriet har man under 2017 prövat att tillämpa principen en in, en ut. Principen en in, en ut innebär att regleringskostnader som direkt drabbar företagen ska kompenseras genom en motsvarande minskning av kostnaderna i ett annat sammanhang.

Principen har under försöksprojektet tillämpats på sådan lagstiftning som är av nationellt ursprung eller överskrider EU:s minimilagstiftning, men dock inte på arbetslagstiftning som avtalats på trepartsbasis. Principen har inte heller tillämpats på skatter, böter och straffavgifter, sådan undantagslagstiftning som följer av exceptionella situationer eller avvärjande av fara samt öppnandet av marknaden för konkurrens, främjandet av konkurrensen och förebyggandet av missbruk av monopolställning.

Cirka 30 regeringspropositioner har beretts vid arbets- och näringsministeriet under 2017. Tre av dem har haft väsentliga kostnadseffekter med avseende på en in, en ut-beräkningen. Vid försöksprojektet har det utvecklats en Excel-räknare för bedömningen av konsekvenserna för företag och för en in, en ut-beräkningen. Som resultat har den årliga regleringsbördan av nationellt ursprung beräknats bli cirka 150 000 euro lättare.

Tillämpning av principen en in, en ut gör att lagförslagens konsekvenser för företagen blir transparenta och att det skapas en mekanism för att säkerställa att regleringsbördan för näringslivet inte ökar. Tillämpningen kräver dock resurser samt handledning och utbildning. En mer ingående beskrivning av bakgrunden till och resultaten av tillämpningen av principen finns i den slutrapport om försöksprojektet som publicerades den 19 december 2017.

Slutrapport om försöksprojektet (på finska)

Den räknare för bedömning av regleringsbördan för företag som utvecklats i samband med försoket (på finska)

Brukanvisning för räknaren (på finska)

 

Ytterligare upplysningar: Henrikki Oravainen och Erno Mähönen (@tem.fi)