Sysselsättningspolititiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är ett statsunderstöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja föreningar, stiftelser, kommuner eller samkommuner för projektverksamhet.

Innehållet i projekt som finansieras med understödet kan variera. Utgångspunkten ska vara att främja sysselsättningen bland arbetslösa arbetssökande. Verksamhet som finansieras med understödet kan inbegripa till exempel ordnande av arbetsmöjligheter för arbetslösa arbetssökande kombinerat med stödåtgärder för sysselsättning.

Den understödda verksamheten är förenad med vissa former av offentlig arbetskraftsservice (t.ex. lönesubvention). I fråga om arbetskraftsservice följs lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Exempelvis söks och finansieras lönesubventionen separat, fastän den utgör en del av den helhet som bildar ett sysselsättningsprojekt.

Understöd enligt prövning

Det sysselsättningspolitiska understödet beviljas enligt prövning. Understöd kan beviljas för högst tre år, så att arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beloppet av understöd som beviljas för varje kalenderår i sänder.

I samband med var och en av ansökningsomgångarna kan arbets- och näringsbyrån fastställa riktlinjer för vilken typ av verksamhet eller för vilken målgrupps behov som understöd beviljas. Arbets- och näringsbyrån utlyser det sysselsättningspolitiska understödet för offentlig ansökan.

Understöd kan inte beviljas för näringsverksamhet eller främjande av affärsverksamhet.

I lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023), som träder i kraft den 1 januari 2025, föreskrivs det inte om sysselsättningspolitiskt understöd. Bestämmelserna ersätter den gällande lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), där det föreskrivs om sysselsättningspolitiskt understöd. I finansministeriets förslag till budget för 2024 föreslås att det anslag som budgeterats för det sysselsättningspolitiska understödet får användas till och med den 30 september 2024. Avsikten är att den verksamhet som finansieras med understöden ska upphöra före det ovan nämnda datumet.


Ytterligare upplysningar: Nina Lehtimäki, nina.lehtimaki(at)gov.fi