Sysselsättningspolititiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är ett statsunderstöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja föreningar, stiftelser, kommuner eller samkommuner för projektverksamhet.

Understöd kan beviljas sammanslutningar även för att grunda ett socialt företag och etablera dess verksamhet samt till sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

Bestämmelser om definition, registrering och villkoren för registrering av sociala företag finns i lagen om sociala företag (1351/2003).

Innehållet i projekt som finansieras med understödet kan variera. Utgångspunkten ska vara att främja sysselsättningen bland arbetslösa arbetssökande. Verksamhet som finansieras med understödet kan inbegripa till exempel ordnande av arbetsmöjligheter för arbetslösa arbetssökande kombinerat med stödåtgärder för sysselsättning.

Den understödda verksamheten är förenad med vissa former av offentlig arbetskraftsservice (t.ex. lönesubvention). I fråga om arbetskraftsservice följs lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Exempelvis söks och finansieras lönesubventionen separat, fastän den utgör en del av den helhet som bildar ett sysselsättningsprojekt.

Understöd enligt prövning

Det sysselsättningspolitiska understödet beviljas enligt prövning. Understöd kan beviljas för högst tre år, så att arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beloppet av understöd som beviljas för varje kalenderår i sänder.

I samband med var och en av ansökningsomgångarna kan arbets- och näringsbyrån fastställa riktlinjer för vilken typ av verksamhet eller för vilken målgrupps behov som understöd beviljas. Arbets- och näringsbyrån utlyser det sysselsättningspolitiska understödet för offentlig ansökan.

Understöd kan inte beviljas för näringsverksamhet eller främjande av affärsverksamheten. Ett undantag utgörs av grundande av ett socialt företag och etablering av det sociala företagets verksamhet.   

Ytterligare upplysningar: Nina Lehtimäki, nina.lehtimaki(at)gov.fi