Ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Utgångspunkten i arbetstagares och tjänsteinnehavares kompetensutveckling utgörs av de behov som affärsverksamheten och den offentliga servicen har, men också av försorgen om arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter på längre sikt. Arbetsgivarna har rätt till skattelättnader för yrkesinriktad utbildning som de ordnar, förutsatt att utbildningen är planmässig och behövs för att upprätthålla och utveckla arbetstagarnas yrkesskicklighet.

Bestämmelser om utveckling av arbetstagarnas kompetens ingår i flera lagar. Lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen tillämpas inom både den privata sektorn och den offentliga sektorn, oberoende av arbetsgivarens storlek. Vissa organisationer som nämns i lagen och hushållsarbetsgivare omfattas dock inte av lagens tillämpningsområde.

För att få ekonomiskt incitament ska arbetsgivaren utarbeta en utbildningsplan. I fråga om arbetsgivare som omfattas av samarbetslagarna bestäms utbildningsplanens innehåll enligt den tillämpliga samarbetslagen. På de arbetsplatser som inte omfattas av samarbetslagen tillämpas bestämmelsen om utbildningsplan i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen.

Bestämmelser om förutsättningarna för att erhålla ekonomiskt incitament och om incitamentets storlek finns både i skattelagstiftningen och i lagen om ersättning för utbildning.

Ytterligare upplysningar

Lagberedning: Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi, Anette Laiho, anette.laiho(at)gov.fi