Konsumentsäkerhetsdelegationen

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en konsumentsäkerhetsdelegation. Delegationen har till uppgift att följa tillämpningen av och tillsynen över lagstiftningen om konsumentsäkerhet, lämna utlåtanden samt lägga fram förslag och initiativ till utveckling av lagstiftningen och tillsynen över den. Den behandlar också andra frågor som gäller verkställigheten av lagen och förbättrandet av konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.

Bestämmelser om delegationen finns i konsumentsäkerhetslagen.

Delegationen ska även planera åtgärder för att skapa behövligt samarbete med dem som handlägger frågor som rör arbetarskydd, räddningsväsende, polisväsende, standardisering, forskning och testning samt andra frågor som gäller konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.

Konsumentsäkerhetsdelegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt högst aderton andra medlemmar, vilka alla förordnas av statsrådet för tre år i sänder.

Ordföranden, vice ordföranden och sex andra medlemmar samt deras suppleanter ska vara personer som inte kan anses representera verksamhetsutövarnas eller konsumenternas intressen.

Delegationens sammansättning (på finska)

Förslag till konsumentsäkerhetslag

Ytterligare information: emilia.tiuttu(at)gov.fi