Lagstiftningens konsekvenser för arbetslivet och sysselsättningen

Konsekvensbedömningen av lagförslag utgör en del av helheten för bättre lagstiftning (Better Regulation). Effektivisering av konsekvensbedömningen av lagstiftningsprojekt och lagberedningen är ett av målen för 2006 års åtgärdsprogram för en effektivare reglering samt utgör en del av regeringens lagstiftningsplan i regeringens strategidokument. I syfte att främja uppnåendet av ovan nämnda mål har det år 2007 upprättats nya gemensamma anvisningar för konsekvensbedömning (justitieministeriet 1.1.2007) och de återfinns på justitieministeriets webbplats.

Anvisningarna om bedömning av konsekvenserna för sysselsättningen och arbetslivet ingår i anvisningarna om bedömningen av lagstiftningsförslagens konsekvenser. Anvisningarna om konsekvensbedömningen omfattar bedömningen av ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för myndigheterna, konsekvenser för miljön och andra samhälleliga konsekvenser. Konsekvenserna för arbetslivet och sysselsättningen granskas som en del av de övriga samhälleliga konsekvenserna.

Anvisningarna inbegriper en checklista för identifiering av konsekvenserna. Avsikten med checklistan är att hjälpa lagberedaren att känna igen och därefter bedöma projektets väsentliga konsekvenser. I checklistan ingår också centrala frågor som berör konsekvenserna för sysselsättningen.

Mer information johanna.alatalo(at)gov.fi, sirpa.kukkala(at)gov.fi, erno.mahonen(at)gov.fi