Offentliga tjänster riktade till företag

Offentliga tjänster riktade till företag erbjuds via följande kanaler:

på nätet: Suomi.fi/foretag
per telefon: FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
genom  kundrådgivning hos de företagstjänstaktörer som ingår i FöretagsFinland-nätverket. Aktörernas beskrivningar av sina tjänster samt information om servicekanalerna finns på adressen suomi.fi/foretag.

FöretagsFinland är en verksamhetsmodell som skapats av ett nätverk bildat av arbets- och näringsministeriet och de offentliga företagstjänsterna. Syftet med den är att betjäna och tillhandahålla rådgivning till företag i olika skeden av deras livscykel.

Nättjänsten Suomi.fi/foretag

I nättjänsten Suomi.fi/foretag får företag och sådana som avser starta ett företag aktuell information om företagande och företagsverksamhet samt företagstjänster och verktyg.

Företagssidan på Suomi.fi innehåller information om företagsverksamhetens olika faser . Där får besökaren råd i frågor som kan gälla såväl startande av ett företag som företagets tillväxt och utveckling. I anslutning till informationen presenteras också tjänster på ett sådant sätt att sidan bildar en tydlig helhet. 

Kommunikationsmaterial för företagare om webbplatsen suomi.fi och dess företagssida finns på adressen http://vrk.fi/sv/kommunikationsmaterial-for-foretegare.

Webbarbetsplatsen Mitt FöretagsFinland

Mitt FöretagsFinland är en webbarbetsplats som tillhandahåller de viktigaste tjänsterna för företagare i ett lättanvänt paket. Din webbarbetsplats byggs upp utifrån din bransch, din ort och dina intressen.

Från början av året kommer tjänsten Mitt FöretagsFinland att få ett nytt utseende och ge en ny användarupplevelse.

FöretagsFinlands telefontjänst

FöretagsFinlands telefontjänst är arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande servicekanal för företag och personer som har för avsikt att bli företagare.

Personlig betjäning vid kundrådgivningsställen

I FöretagsFinland-nätverket ingår riksomfattande och regionala organisationer. Det rikstäckande FöretagsFinland-nätverket bildas av arbets- och näringsministeriet, Finnvera, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering, Business Finland (bildat genom sammanslagning av Tekes och Finpro den 1 januari 2018), närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt Skatteförvaltningen. Dessutom är regionala företagstjänster runtom i Finland med i nätverket.

Verksamhetsmodellen FöretagsFinland under förändring

Det sker förändringar i FöretagsFinlands tjänster etappvis från början av 2018. Den första förändringen är att nättjänsten ForetagsFinland.fi från och med den 9 januari 2018 finns på adressen suomi.fi/foretag. I samband med denna förändring fortsätter FöretagsFinlands telefontjänst betjäna på samma telefonnummer som tidigare. I de andra elektroniska verktygen som funnits i anslutning till webbplatsen FöretagsFinland har det skett ändringar vid årsskiftet, och det sker också ändringar senare på våren. Samarbetet med de olika aktörerna i nätverket fortsätter tills vidare under namnet FöretagsFinland och utvecklas under 2018 med sikte på den landskapsreform som ska genomföras 2020.

För utvecklandet av verksamhetsmodellen FöretagsFinland svarar arbets- och näringsministeriet i samarbete med organisationer och samarbetspartner inom förvaltningsområdet. För utvecklandet av tjänsten suomi.fi/foretag svarar arbets- och näringsministeriet tillsammans med Befolkningsregistercentralen.

På andra webbplatser