Offentliga tjänster riktade till företag

Offentliga tjänster riktade till företag erbjuds via följande kanaler:

på nätet: Suomi.fi/foretag
per telefon: FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
genom  kundrådgivning hos de företagstjänstaktörer som ingår i FöretagsFinland-nätverket. Aktörernas beskrivningar av sina tjänster samt information om servicekanalerna finns på adressen suomi.fi/foretag.

FöretagsFinland är en verksamhetsmodell som skapats av ett nätverk bildat av arbets- och näringsministeriet och de offentliga företagstjänsterna. Syftet med den är att betjäna och tillhandahålla rådgivning till företag i olika skeden av deras livscykel.

Nättjänsten Suomi.fi/foretag

I nättjänsten Suomi.fi/foretag får företag och sådana som avser starta ett företag aktuell information om företagande och företagsverksamhet samt företagstjänster och verktyg.

Företagssidan på Suomi.fi innehåller information om företagsverksamhetens olika faser . Där får besökaren råd i frågor som kan gälla såväl startande av ett företag som företagets tillväxt och utveckling. I anslutning till informationen presenteras också tjänster på ett sådant sätt att sidan bildar en tydlig helhet. 

Kommunikationsmaterial för företagare om webbplatsen suomi.fi och dess företagssida finns på adressen http://vrk.fi/sv/kommunikationsmaterial-for-foretegare.

Webbarbetsplatsen Mitt FöretagsFinland

Mitt FöretagsFinland är en webbarbetsplats som tillhandahåller de viktigaste tjänsterna för företagare i ett lättanvänt paket. Din webbarbetsplats byggs upp utifrån din bransch, din ort och dina intressen.

FöretagsFinlands telefontjänst

FöretagsFinlands telefontjänst är arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande servicekanal för företag och personer som har för avsikt att bli företagare.

Personlig betjäning vid kundrådgivningsställen

I FöretagsFinland-nätverket ingår riksomfattande och regionala organisationer. Det rikstäckande FöretagsFinland-nätverket bildas av arbets- och näringsministeriet, Finnvera, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering, Business Finland (bildat genom sammanslagning av Tekes och Finpro den 1 januari 2018), närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt Skatteförvaltningen. Dessutom är regionala företagstjänster runtom i Finland med i nätverket.

Verksamhetsmodellen FöretagsFinland under förändring

Samarbetet med de olika aktörerna i nätverket fortsätter tills vidare under namnet FöretagsFinland och utvecklas med sikte på den landskapsreform som ska genomföras 2021. För utvecklandet av verksamhetsmodellen FöretagsFinland svarar arbets- och näringsministeriet i samarbete med organisationer och samarbetspartner inom förvaltningsområdet. För utvecklandet av tjänsten suomi.fi/foretag svarar arbets- och näringsministeriet tillsammans med Befolkningsregistercentralen.

På andra webbplatser