Konsumentsäkerhetstillsyn

I konsumentsäkerhetslagen finns bestämmelser om tillsynsmyndigheternas befogenheter, planering av tillsynen och administrativa tvångsmedel. Tillsynsmyndigheter är Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Tullen.

Övervakningen sker i form av stickprov. Myndigheterna kontrollerar inte samtliga produkter eller tjänster. Tillsynsmyndigheterna beviljar inte heller godkännanden för säkra produkter, utan verksamhetsutövarna svarar för att varorna är säkra.

Tullen utövar tillsyn över säkerheten hos konsumtionsvaror som importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid lossning av varupartier och tillhörande lagring i Finland får tullen också kontrollera säkerheten hos varor som förs in i Finland från Europeiska unionens medlemsstater.

Särskilda bestämmelser har utfärdats om säkerheten och tillsynen över vissa varu- och tjänstekategorier. I fråga om vissa produkter hör övervakningen av olika säkerhetsegenskaper till flera olika myndigheter.

Mer information om konsumentsäkerheten finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats.

Ytterligare information: emilia.tiuttu(at)gov.fi