Användningen av SGEI-reglerna i Finland

De allmänna SGEI-reglerna har hittills utnyttjats väldigt lite i Finland, i praktiken endast på statlig nivå med stöd av speciallagstiftningen. Under länken nedan hittar du arrangemang i enlighet med kommissionens SGEI-beslut om vilka det har rapporterats från Finland och de övriga EU-länderna till kommissionen.

På samma sida finns också kommissionens handbok om SGEI.

SGEI-reglerna kan dock användas på såväl lokal, regional som nationell nivå. I handboken "Skyldighet att tillhandahålla tjänster på landsbygden – SGEI som verktyg för anordnande av service" hittar du nyttig information om åläggande av skyldighet att tillhandahålla tjänster på kommunal nivå.

Olika aktörers ansvar i SGEI-regleringen

Den myndighet som ansvarar för stödordningen måste själv bedöma om SGEI-reglerna kan tillämpas på den. Arbets- och näringsministeriet har en allmän samordnande roll. 

Ministeriet samordnar t.ex. den landsrapportering som enligt kommissionens SGEI-beslut (2012/21/EU) ska göras vartannat år samt deltar i utvecklandet av regleringen inom området i EU:s institutioner. Dessutom svarar ministeriet för anmälningsförfarandet i fråga om statligt stöd, inklusive de stöd som enligt kommissionens rambestämmelser om SGEI (2012/C8/03) ska anmälas på förhand till kommissionen.

Europeiska kommissionen har exklusiv behörighet i fråga om granskningen av acceptabiliteten av EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen kan i ett SGEI-arrangemang ingripa i s.k. uppenbara fel, dvs. huruvida den tjänst som ska tryggas uppfyller kriterierna för en SGEI-tjänst eller om den ersättning som betalas har varit överkompenserande. 

Ytterligare upplysningar: elisa.fagerstrom(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi