Smidigare lagstiftning vid arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet främjar en smidig reglering av företag både i sin egen verksamhet och inom hela statsförvaltningen. Under statsminister Marins regeringsperiod ansvarar arbets- och näringsministeriet för följande åtgärder för att göra regleringen smidigare:

Arbetsgruppen för smidigare lagstiftning, som leds av arbets- och näringsministeriet, har som mål att göra regleringen av företag smidigare, undvika onödig regleringsbörda, främja regleringens innovationsvänlighet och konkurrenskraft i syfte att främja marknadens funktion och konkurrensen. Arbetsgruppen behandlar också smidigare lagstiftning på EU-nivå. I arbetsgruppen finns företrädare för varje ministerium.

Arbets- och näringsministeriet fortsätter försöket en in, en ut som inleddes 2017. Det viktigaste målet med försöket är att dämpa ökningen av regleringsbördan för företag. Arbets- och näringsministeriet utvecklar verktyg för bedömning av regleringsbördan och stöder de övriga ministerierna i genomförandet av bedömningen.

Dessutom har arbets- och näringsministeriet under regeringsperioden genomfört följande lagreformer som gör regleringen smidigare:

Inrättandet av en datahub på naturgasmarknaden: RP 104/2019

En ny arbetstidslag ökar möjligheterna till flexibilitet i arbetslivet: RP 86/2019

På grund av coronakrisen förenklades permitteringsförfarandet temporärt och prövotidshävningen möjliggjordes av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker: RP 26/2020

Genom ändringen av lagen om utsläppshandel lindrades skyldigheterna för verksamhetsutövare vid utsläppshandelsanläggningar med låga utsläpp i fråga om övervakningen av utsläpp              RP 161/2020

I enlighet med digitaliseringsdirektivet ges i fortsättningen största delen av de uppgifter som framgår av ett aktiebolags handelsregisterutdrag avgiftsfritt RP 151/2021