Aktuellt om EU:s regler om statligt stöd

Förordning om utländska subventioner som snedvrider konkurrensen

Europaparlamentets och rådets förordning (2022/2560) som ingriper i subventioner som beviljas av länder utanför EU och som snedvrider konkurrensen på inre marknaden har trätt i kraft den 12 januari 2023. Enligt kommissionen kan de subventioner som länder utanför EU beviljar snedvrida konkurrensen på den inre marknaden på samma sätt som de statliga stöd som beviljas av medlemsländerna. Möjligheterna att ingripa genom den tidigare gällande regleringen i den snedvridning av konkurrensen som orsakas av de utländska subventionerna har inte varit tillräckliga. Förordningen om utländska subventioner är ett viktigt tillägg till EU:s verktyg för lagstiftning, vilka säkerställer jämlika verksamhetsförutsättningar för alla företag som är verksamma på EU:s inre marknad.

Förordningen omfattar bland annat koncentrationer och offentliga upphandlingsförfaranden och ger kommissionen omfattande utredningsbefogenheter och befogenheter att få information. Till kommissionen ska på förhand lämnas en anmälan om de största företagsförvärven och offentliga upphandlingarna, som inbegriper eller anknyter till ekonomiska bidrag från länder utanför EU. Företagsvärv eller offentliga upphandlingar som omfattas av anmälningsskyldigheten får inte slutföras före kommissionens beslut. Om kommissionen konstaterar att det är fråga om en utländsk subvention som snedvrider den inre marknaden, får den vid behov bedöma subventionens totala effekt där man även tar hänsyn till de positiva effekter som subventionerna har. Kommissionen kan i alla marknadssituationer på eget initiativ också inleda utredningar om effekterna om den misstänker att det kan röra sig om snedvridande utländska subventioner.

Förordningen började tillämpas den 12 juli 2023. I fråga om skyldigheten att lämna en förhandsanmälan började tillämpas den 12 oktober 2023.

Kommissionen har 10.7 utfärdat genomförandeförordningen om förfaranderegler och bifogade formulärer för att anmäla koncentrationer och offentliga upphandlingar. Genomförandeförordningen med bilagor som publicerats i databasen EUR-LEX är i kraft från och med den 13 juli 2023. Kommissionen kommer också att uppdatera avsnitten "Q & A" på sin internetsida om förordningen och dess genomförande när det gäller almänna frågor och koncentrationer samt offentlig upphandling. Vid behov att kontakta kommissionen, om det gäller koncentrationer, vänligen använda [email protected] adressen, och om offentliga upphandlingar, [email protected] adressen.

Förordningen innehåller också bestämmelser om medlemsstaternas skyldigheter, vilket krävde kompletterande lagstiftning på nationell nivå. Lagen om ändring av Konkurrens- och konsumentverket innehåller sådana kompletterande nationella bestämmelser som behövs för att förtydliga myndigheternas skyldigheter enligt EU-förordningen om utländska subventioner, och för att utse en behörig nationell myndighet. Konkurrens- och konsumentverket har befogenhet och skyldighet att på begäran av Europeiska kommissionen, som svarar för genomförandet av förordningen, utföra inspektioner enligt förordningen i Finland och skyldighet att bistå kommissionen vid inspektioner som kommissionen utför i Finland. Konkurrens- och konsumentverket är en nationell kontaktmyndighet i situationer där Europeiska kommissionen inte känner till vilken nationell myndighet eller upphandlande enhet kommissionens begäran om information ska riktas till i Finland.

Ändringar i reglerna on statligt stöd

Den reviderade de minimis-förordningen (kommissionens förordning (EU) nr 2023/2831) ska träda i kraft den 1 januari 2024:

  1. Det totala stöd av mindre betydelse som beviljas ett enda företag av en medlemsstat får inte överstiga 300 000 EUR under en period av tre år. Den treårsperiod som ska beaktas vid tillämpningen av denna förordning bör ses över löpande. För varje nytt stöd av mindre betydelse måste hänsyn tas till det totala stöd av mindre betydelse som beviljats under de senaste tre åren.
  2. Medlemsstaterna ska se till att information om beviljat stöd av mindre betydelse registreras från och med den 1 januari 2026 i ett centralt register på nationell nivå eller unionsnivå.

Kommissionen gör ändringar i de vanligaste förfarandereglerna som gäller godtagbarheten av statligt stöd under 2023. Ändringarna i den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 651/2014) trädde i kraft den 1 juli 2023, och för närvarande diskuteras ändringarna i de minimis-förordningen (kommissionens förordning 1407/2013).

Förordningen om ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 2023/1315) ställer om gruppundantagsförordningen i linje med den europeiska gröna given (Green Deal) samt de redan reviderade riktlinjerna för statligt stöd (bl.a. riktlinjerna för klimatåtgärder, miljöskydd och energi inom ramen för CEEAG), som trädde i kraft vid ingången av 2022. Ändringarna är omfattande bland annat när det gäller tillämpningen av den allmänna gruppundantagsförordningen på regionalstöd, riskfinansieringsstöd, FoUI-stöd, stöd för bredband samt miljö- och energistöd. Dessutom sänks till exempel tröskelvärdet för när beslut om stöd behöver offentliggöras från tidigare 500 000 euro till 100 000 euro. Eftersom ändringarna i förordningen kan gälla till exempel definitionerna av stödberättigande verksamhet, slopandet av tidigare stödbegränsningar eller förhållandet mellan olika kategorier av stöd, ska hela den ändrade förordningen och annan EU-lagstiftning som förordningen hänvisar till beaktas när en ny stödordning eller ett nytt stöd planeras. Ändringarna i den allmänna gruppundantagsförordningen trädde i kraft den 1 juli 2023, och de gällande stödordningarna ska ändras så att de överensstämmer med den nya förordningen senast den 31 december 2023. Ändringar i stödordningarna, bland annat förlängningar av dem, ska anmälas som normalt till kommissionen via arbets- och näringsministeriet inom 20 arbetsdagar från det att ändringarna trätt i kraft. I och med ändringarna i förordningen förlängdes också förordningens giltighetstid till och med den 31 december 2026.

De viktigaste ändringar som kommissionen föreslagit i de minimis-förordningen är höjning av stödets företagsspecifika belopp från 200 000 euro till 300 000 euro, slopande av den särskilda gränsen för godstransporter på väg, inrättande av ett centralregister på nationell nivå eller EU-nivå för de minimis-stöd samt riktade bestämmelser om finansiella intermediärer. Diskussionen om de ändringar som kommissionen föreslagit pågår fortfarande och ändringarna har därför ännu inte fastställts. Avsikten är att den reviderade de minimis-förordningen ska börja gälla den 1 januari 2024, eftersom tillämpningen av den nuvarande de minimis-förordningen upphör den 31 december 2023.

Mer information: sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi