Aktuellt om EU:s statsstödsregler

Ändringar i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd har trätt i kraft

Den s.k. allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 651/2014) om statligt stöd har ändrats genom en förordning (2017/1084) som utfärdades av kommissionen den 14 juni 2017. I och med ändringen utvidgades tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen. Dessutom gjordes flera andra detaljändringar i förordningen. Gruppundantagsförordningen gör det möjligt för medlemsstaterna att ta i bruk nationella stödordningar och bevilja statligt stöd utan förhandsgodkännande från kommissionen, när de i förordningen angivna allmänna villkoren och särskilda villkoren för respektive stödform uppfylls.

Gruppundantagsförordningens tillämpningsområde utvidgades till investeringsstöd som beviljas regionala flygplatser, och till dessa delar gäller förenklade bestämmelser för investeringsstöd för flygplatser vars årliga passagerarmängd är mindre än 200 000. Det utvidgade tillämpningsområdet omfattar också stöd för täckande av rörelseförluster för flygplatser vars årliga passagerarmängd är mindre än 200 000.

Förordningens tillämpningsområde utvidgades också till investeringar i hamninfrastruktur och infrastruktur för tillgänglighet samt stöd för kostnader som anknyter till muddring i kust- och inlandshamnar. Till denna del gäller förenklade regler för stöd på högst 5 miljoner euro till kusthamnar och högst 2 miljoner euro till inlandshamnar.

I fråga om stödbeloppens storlek utvidgades gruppundantagsförordningens tillämpningsområde när det gäller stöd som riktas till kultur och bevarande av kulturarvet (investeringsstöd högst 150 miljoner euro per projekt, driftstöd högst 75 miljoner euro per företag per år). Förordningen omfattar nu också större stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur (investeringsstöd högst 30 miljoner euro och totala kostnader för investeringen högst 100 miljoner euro per projekt; driftstöd högst 2 miljoner euro per idrottsinfrastruktur per år).

När det gäller regionalstöd omfattar gruppundantagsförordningen nu även stödordningar för regionalt driftstöd i mycket glest befolkade områden. Det är också möjligt att kompensera merkostnader för transport av varor som har tillverkats eller vidareförädlats i glest befolkade områden, även om stödmottagaren inte bedriver produktion i dessa områden.

Ytterligare information: elisa.fagerstrom(at)gov.fi, emmi.nykanen(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi