Miljöer för pilotförsök inom bio- och kretsloppsekonomi samlade i en rapport

Arbets- och näringsministeriet 26.2.2016 13.20
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har låtit göra en utredning om försöksanläggningar i Finland som passar för pilotförsök med processer och produkter inom bio- och kretsloppsekonomi och uppskalning av dem. På basis av undersökningen, som utförts av VTT, har det publicerats ett informationspaket som är till hjälp för företag, forskningsaktörer och finansiärer i arbetet med att utveckla och kommersialisera nya produkter och ny teknik.

I Finland finns många små anläggningar över hela förädlingskedjan, men få aktörer har anläggningsmiljöer i större pilotskala. De flesta företag har inte tillräckligt med resurser för att bygga upp försöksmiljöer eller ha den yrkeskunniga personal som sådana kräver.

En nyckelroll har då de offentliga aktörerna, såsom forskningsanstalter, universitet och yrkeshögskolor och de tjänster som de erbjuder företagen. Under de senaste åren har universiteten minskat sina satsningar på anläggningar i pilotskala. Yrkeshögskolorna och VTT har däremot ökat investeringarna och satsningarna på byggande av nya miljöer.

I Finland finns en mångsidig pilotanläggningspark för utveckling av nya biobaserade materialtillämpningar och processutveckling av termokemisk teknik, mångsidiga anläggningar för processering av träbaserad biomassa och tillverkning av cellulosa och en multifunktionell pilotinfrastruktur inom kemisk processteknik som stöder dessa. Dessutom finns det gott om försöksanläggningar för rötningsbaserad kombinerad produktion av biogas och näringsrik rötrest.

Inom industriell bioteknik och livsmedelsteknologi finns det ganska många små pilotanläggningar, men någon mångsidig pilotanläggning för bioteknik i stor skala finns det inte i vårt land. Anläggningar i demonstrationsskala har inte just någon annan än industriella aktörer. Ett undantag är dock Naturresursinstitutets rötningsanläggningar. Koordinerade och tillräckliga offentliga satsningar behövs även i framtiden för att pilotinfrastrukturen ska kunna utvecklas så att den allt bättre tjänar de värde- och förädlingskedjor som förnyar bio- och kretsloppsekonomin och de behov som företag i olika storlekar har. 

I rapporten presenteras pilotanläggningar som är avsedda för företagens eget bruk samt företagsparker och andra motsvarande aktörer som erbjuder sina tjänster särskilt till företag inom bio- och kretsloppsekonomi.

Rapport: Suomalaiset bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan pilotointiympäristöt (VTT-R-00596-16)

Ytterligare upplysningar:

Jussi Manninen, projektledare, ANM, tfn 040 535 5947

Mika Härkönen, forskningsledare, VTT, tfn 020 722 2942, [email protected]