Regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategi anger riktningen för verksamheten inom statens regionförvaltning

Det gemensamma strategidokumentet för statens regionförvaltning för åren 2024–2027, En hållbar framtid – tillsammans och nära, styr ämbetsverken inom regionförvaltningen i genomförandet av regeringsprogrammet och i reformen av verksamheten och strukturerna. 
Statens regionförvaltning – regionförvaltningsverken (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) – har mångfacetterade ansvarsområden och uppgifter. Uppgifterna inkluderar utveckling, finansiering, styrning och tillsyn, ansvar för att basinformationen fungerar och upprätthålls samt sörjande för medborgarnas och företagens rättsskydd och tjänster. De viktigaste målen för det omfattande verksamhetsfältet har sammanställts till en gemensam helhet i ett strategidokument.

De strategiska prioriteringarna är indelade i fyra innehållsområden: 

  • vi tryggar välfärd och jämlikhet
  • vi stärker livskraften
  • vi genomför en hållbar och ren omställning
  • vi främjar beredskap och övergripande säkerhet.

Utvecklandet av verksamheten har tre prioriterade områden:

  • välmående personal och arbetsgemenskap
  • utmärkt kundupplevelse och samarbete med intressentgrupper
  • digitaliserade och smidiga processer.

De valda prioriteringarna följer riktlinjerna i regeringsprogrammet och återspeglar också förändringarna i omvärlden och den lagstiftning som bestämmer ämbetsverkens uppgifter. Den reform av statens regionförvaltning som inleddes i september 2023 i enlighet med regeringsprogrammet syns i strategidokumentet som riktlinjer för verksamhetssätten: statens regionförvaltning är även i fortsättningen sektorsövergripande och mångprofessionell i regionerna, och man kommer att upprätthålla dess funktionsförmåga och förenhetliga verksamheten när ämbetsverksstrukturerna inom regionförvaltningen reformeras.

Strategin styr och ger en gemensam ram för den noggrannare planeringen av verksamheten vid de statliga regionförvaltningsverken, dvs. sex regionförvaltningsverk, 15 NTM-centraler, Statens ämbetsverk på Åland och utvecklings- och förvaltningscentret samt för uppställandet av operativa mål. 

Handlingar för 2020–2023