Resultatstyrning av NTM-centralerna

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den administrativa styrningen av NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna samt för utveckling av centralernas och de underställda arbets- och näringsbyråernas tjänster och verksamhet.

NTM-centralerna styrs i samarbete med andra förvaltningsområden. För samarbetet har det inrättats en ledningsgrupp för NTM-centralerna. Ledningsgruppen består av de styrande ministeriernas kanslichefer och av en representant för överdirektörerna vid NTM-centralerna. Dessutom finns det direktörer och ämbetsverkschefer utsedda av förvaltningsområdena som sakkunnigmedlemmar.

Den förvaltningsövergripande beredningsgruppen bereder ärenden för behandling i ledningsgruppen. I beredningsgruppen finns utöver de styrande instanserna även representation för NTM-centralerna och personalen.

Reform av styrningen

Styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken (RFV) har reformerats i tydligare och enklare riktning. Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna har ett gemensamt strategidokument. Dessutom har varje regionförvaltningsverk och NTM-central samt NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter var sitt resultatavtal.

Strategidokumentet och resultatavtalen uppgörs för regeringens mandatperiod. Dokumentets och avtalens innehåll ses vid behov över årligen, med beaktande av ramarna för statsfinanserna samt statsbudgeten.

 

Lättare, mer tväradministrativ och enhetligare styrning

Reformen syftar till att också styrningen av NTM-centralerna, i likhet med statsförvaltningens resultatstyrning, blir mer strategisk, lättare, mer tväradministrativ och enhetligare. 

Utgångspunkten i beredningen av dokumenten är att länkningen från regeringsprogrammet och planeringen av statsfinanserna till resultatstyrningsdokumenten är tydlig. I NTM-centralernas resultatavtal beaktas dessutom prioriteringarna i utvecklingen av landskapen. 

Ytterligare information:  marko.laiho(at)gov.fi