Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2020 fastställt

Arbets- och näringsministeriet
5.3.2021 12.16
Pressmeddelande
kuva paperipinosta

Arbets- och näringsministeriet har fastställt Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2020. Fonden består av tre delar: Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Vid utgången av 2020 var reserveringsfondens balansomslutning 2,64 miljarder euro (2,72 miljarder euro ett år tidigare). Fondens vinst, 14,2 miljoner euro (14,1 miljoner euro år 2019), adderas till de avfallshanteringsskyldigas fondandelar i proportion till hur vars och ens medel har stått till fondens disposition under kalenderåret.

Till Reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond insamlas medel för den hän-delse att staten blir tvungen att ansvara för kommande kostnader med anledning av kärnav-fallshanteringen.

Det belopp på 2,64 miljarder euro som finns i fonden täcker kostnaderna för den återstående hanteringen av allt kärnavfall som hittills uppstått i Finland. I beloppet ingår också kostnader för nedmontering av de befintliga anläggningarna. 

Reserveringsfondens kapital består av kärnavfallshanteringsavgifter och avkastningen från fondens utlånings- och placeringsverksamhet. Kärnavfallshanteringsavgifter ska betalas av dem vars verksamhet ger upphov till kärnavfall. Sådana är kraftbolagen Fortum Power and Heat Oy och Teollisuuden Voima Oyj (TVO) samt Teknologiska forskningscentralen VTT, som driver forskningsreaktorn FiR-1.

Dessa s.k. avfallshanteringsskyldiga har rätt att, när de så önskar, mot en betryggande sä-kerhet årligen låna tillbaka 75 procent av den andel som de vid respektive tidpunkt har i fon-den (fondandel). Staten har rätt att låna resten av medlen. De medel som har blivit oanvända på ovan nämnda sätt placerar fonden mot betryggande säkerheter.

Till Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden insamlas årligen medel för att användas till finansiering av forskningen inom branschen. År 2020 insamlades drygt cirka 8,8 miljoner euro för kärnsäkerhetsforskningen och cirka 3,4 miljoner euro för kärnav-fallsforskningen.

År 2021 förutspås förändringar i fondens verksamhetsmiljö som påverkar fondens verksam-het. Sådana är bl.a. inledandet av driften av TVO:s kraftverksenhet Olkiluoto 3 och avveckl-ingen av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsreaktor FiR1.

Ytterligare upplysningar:
Jaana Avolahti, verkställande direktör för fonden, tfn 029 506 4836
Riitta Elo, fondens sekreterare, tfn 029 506 3637
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035
 

Tillbaka till toppen