Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp utreder tillståndsförfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Arbets- och näringsministeriet
17.10.2019 12.59
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 15 oktober 2019 en arbetsgrupp för att utreda vilka ändringar i den nationella lagstiftningen som direktivet om förnybar energi förutsätter när det gäller tillståndsförfarandets varaktighet och organisation i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Arbetsgruppens mandatperiod är 17.10.2019 - 30.6.2020.

EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ska införlivas med den nationella lagstiftningen senast i juni 2021. Ett av de viktigaste elementen kring tillståndsförfarandets varaktighet och organisation enligt direktivet är att inrätta eller utse en eller flera kontaktpunkter för produktionsanläggningar för förnybar energi. Kontaktpunkten ska tillhandahålla vägledning och underlätta tillståndsförfarandet. Ett annat viktigt element är att fastställa tidsfrister som gäller den totala längden av tillståndsförfarandet för kraftverk som producerar el från förnybara energikällor.  Medlemsstaterna ska dessutom sammanställa en handbok om förfarandet för utvecklare av projekt som gäller produktion av förnybar energi.

Tillämpningsområdet för de krav som ställs på tillståndsförfarandena för produktionsanläggningar för förnybar energi är vitt och omfattar all produktion av energi från förnybara energikällor oberoende av produktionsanläggningens storlek. Den som ansöker om tillstånd ska behöva kontakta endast en kontaktpunkt i alla tillståndsärenden som gäller ett projekt. Detta förutsätter ett omfattande och välfungerande samarbete mellan olika myndigheter.

Arbetsgruppen ska planera det nationella genomförandet av bestämmelserna om tillståndsförfaranden i direktivet om förnybar energi och utreda särskilt behovet av ny reglering och av ändringar i den gällande lagstiftningen. Arbetsgruppen har som mål att utarbeta förslag till eventuell ny lagstiftning och till behövliga ändringar av den gällande lagstiftningen.

Arbetsgruppens ordförande är specialsakkunnig Outi Vilén från arbets- och näringsministeriet. I arbetsgruppen ingår utöver ANM:s representanter dessutom företrädare för fyra andra ministerier (JSM, JM, FM och MM). Arbetsgruppens permanenta sakkunniga representerar Energimyndigheten, Säkerhets- och kemikalieverket, NTM-centralen, Regionförvaltningsverket, Bioenergi rf, Finsk Energiindustri rf, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Finlands Kommunförbund rf, Finlands Närenergiförbund rf och Finska vindkraftföreningen rf.  Utöver det arbete som utförs av arbetsgruppens medlemmar och permanenta sakkunniga ska det dessutom ordnas ett diskussionsmöte i samband med projektet.

Ytterligare upplysningar:
Outi Vilén, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 475 7725
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, ANM, puh. 029 504 7092

Tillbaka till toppen