Hyppää sisältöön

Työryhmä selvittää uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyt

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2019 12.59
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 17.10.2019 työryhmän selvittämään uusiutuvan energian direktiivissä säädettyjen uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyn organisointiin ja kestoon liittyvien vaatimusten edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän toimikausi on 15.10.2019 - 30.6.2020.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesäkuussa 2021. Direktiivin keskeisiä elementtejä lupamenettelyn organisointiin ja kestoon liittyen ovat lupamenettelyissä neuvovan ja avustavan yhteyspisteen tai yhteyspisteiden nimeäminen uusiutuvan energian tuotantolaitoksille sekä lupamenettelyn kokonaiskeston määräaikojen asettaminen uusiutuvasta energiasta sähköä tuottaville voimalaitoksille. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee laatia menettelykäsikirja uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvien hankkeiden kehittäjille.

Uusiutuvan energian lupamenettelyjä koskevien vaatimusten soveltamisala on laaja ja se koskee kaikkea energian tuotantoa uusiutuvista energialähteistä tuotantolaitoksen koosta riippumatta. Luvan hakijan tulee voida asioida yhteyspisteen kautta kaikessa hankkeen luvitusta koskevissa asioissa, mikä edellyttää laajaa ja toimivaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä.

Työryhmä suunnittelee uusiutuvan energian direktiivin lupamenettelyitä koskevan sääntelyn kansallista toimeenpanoa, erityisesti sitä, mitä uutta sääntelyä ja muutoksia lainsäädäntöön tarvitaan. Työryhmän tavoitteena on laatia esitys mahdollisesti tarvittavasta uudesta sääntelystä sekä lainsäädännön muutoksista.

Työryhmän puheenjohtaja on erityisasiantuntija Outi Vilén TEM:stä. TEM:n lisäksi työryhmässä on edustus neljästä muusta ministeriöstä (MMM, OM, VM ja YM). Työryhmän pysyvät asiantuntijat ovat Energiavirastosta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, ELY-keskuksesta, Aluehallintovirastosta, Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, MTK ry:stä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä, Suomen Kuntaliitto ry:stä, Suomen Lähienergialiitto ry:stä ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry:stä.  Työryhmän jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään yksi kuulemistilaisuus.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092

 
Sivun alkuun