Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nya utbildningsprogram avhjälper bristen på kompetent arbetskraft inom byggnadsindustrin

Arbets- och näringsministeriet
1.9.2017 10.31
Pressmeddelande

Kunnandet hos arbetslösa med högskoleutbildning uppdateras enligt en snabb tidtabell genom nya utbildningsprogram i syfte att tillgodose arbetsmarknadens behov. Examensinriktad fortbildning i byggbranschen håller på att starta i Birkaland.

−Att hitta högutbildade experter har kommit att utgöra en utmaning inom flera tillväxtbranscher. Genom den nya utbildningsmodellen går det att tillgodose det växande behovet av arbetskraft snabbare än via den sedvanliga utbildningsvägen, säger arbetsminister Jari Lindström.

−Särskilt läget inom byggbranschen, där det rådet ett stort behov av byggnadsingenjörer och byggmästare, har varit drivfjädern bakom konceptet. En motsvarande modell skulle dock kunna införas också inom andra tillväxtbranscher, såsom marinindustrin eller bilindustrin, fortsätter minister Lindström.

Utbildningsprogrammen skräddarsys branschvis och planeras i samarbete med NTM-centralerna, arbetsgivarna och högskolorna. Inom utbildningarna förenas teori med praktisk inlärning.

Utbildningsprogrammen för byggbranschen inleds i höst

Examensinriktad fortbildning i byggbranschen ska starta just nu i Birkaland, och anskaffning av ett motsvarande utbildningsprogram är aktuell i Nyland. Målet för utbildningsprogrammen är att utbilda byggmästare och produktionsledare för arbetsledaruppgifter.

Utbildningsprogrammen är riktade till arbetslösa personer eller personer som hotas av arbetslöshet och som har en högskoleutbildning inom teknik. Inom utbildningsprogrammen går det att avlägga en yrkeshögskoleexamen eller delar av en sådan inom en kortare period än två år, eftersom de tidigare studierna kan tillgodoräknas vid avläggandet av den nya examen.

−Skräddarsydda utbildningar som planerats tillsammans med företagen i byggbranschen avhjälper direkt bristen på kompetent arbetskraft inom branschen. Samtidigt kan vi inom byggbranschen dra nytta av de högskoleutbildades tidigare kunnande om många olika branscher, konstaterar Tarmo Pipatti, som är verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT rf.

Genomförandet av de utbildningsprogram som ordnas i Birkaland och Nyland stöds av den styrgrupp för examensinriktad fortbildning i byggbranschen som arbets- och näringsministeriet tillstatt den 1 september 2017. Styrgruppen följer hur utbildningsmodellen fungerar och lägger fram förslag på fortsatt utveckling av den.

Den lagändring som möjliggör den här ovanligt snabba utbildningsvägen trädde i kraft under sommaren 2017. I och med ändringen går det att skaffa sådana studier som leder till ny högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning också för sådana personer som redan tidigare avlagt en högskoleexamen.

Ändringen omfattar endast sådana utbildningsprogram som startar under innevarande år och som ska slutföras före utgången av 2019. Från och med ingången av 2018 överförs ansvaret för finansieringen av all arbetskraftsutbildning som leder till ny examen eller delexamen från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Vid budgetmanglingen beslutade regeringen att denna modell för examensinriktad fortbildning ska införas permanent.

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Markku Virtanen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 49068
Tiina Polo, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 50 48258
Lauri Pakkanen, ombudsman, Byggnadsindustrin RT rf, tfn 050 522 7797

Tillbaka till toppen