Hoppa till innehåll

För projekt som ersätter energianvändningen av stenkol beviljas 22,8 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 11.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har fattat nya beslut om investeringsstöd för projekt som påskyndar slopandet av användningen av stenkol inom energiproduktionen. Stöd beviljades nu för tre projekt i Esbo, Kyrkslätt och Vasa på sammanlagt 22 829 282 euro.

De första stödbesluten som sporrar till att avstå från användningen av stenkol fattades i december 2020, då fyra projekt fick 7 715 880 euro i stöd. Således beviljades sju projekt sammanlagt 30 545 162 euro i stöd. Utlysningen av stöd har nu avslutats. 

Enligt en lag från 2019 är det förbjudet att använda stenkol som bränsle för el- eller värmeproduktion i Finland från och med den 1 maj 2029. I enlighet med regeringsprogrammet kan inledandet av investeringar som ersätter stenkol i företag och sammanslutningar som avstår från stenkol senast 2025 stödjas med ett särskilt incitament. 

De projekt som stöds kommer att minska energianvändningen av kol med mer än 1700 GWh per år och fossila koldioxidutsläpp med mer än 660 000 ton per år.

– Stödet för slopandet av stenkol har varit ett utmärkt sätt att påskynda övergången till utsläppsfri värme- och elproduktion. De tre projekt som beviljas stöd utnyttjar värmepumpar, spillvärme och biomassa för att ersätta stenkol redan före det lagstadgade förbudet. Samtidigt utgör de en del av övergången från importerade fossila bränslen till inhemsk produktion av förnybar energi, säger näringsminister Mika Lintilä.

De projekt som stöds är en del av mer omfattande planer för att inom de energiutvinningsområden som fått stöd övergå till att avstå från användningen av stenkol enligt en snabbare tidtabell. Stödmottagarna vidtar också andra åtgärder för att stenkolen ska kunna frångås senast 2025.

Stöd för projekt som ersätter användningen av stenkol i Esbo, Kyrkslätt och Vasa 

Investeringsstöd beviljades nu för två projekt där annan teknik än sådan som baserar sig på förbränning tas i bruk för fjärrvärmeproduktion samt för ett projekt som använder biomassa för el- och värmeproduktion. 

Fortum Power and Heat Oy beviljades 6 196 000 euro för byggande av en anläggning för luft-vattenvärmepumpar i Kera i Esbo. Företaget planerar en anläggning på cirka 20 MW som ska anslutas till det lågvärmenät som distribuerar värme till fastigheterna i området Kera och Esbos fjärrvärmenät.

Fortum Power and Heat Oy planerar att återvinna värme från datacentralerna i Kyrkslätt och Esbo. Projekten fick 8 234 000 euro i stöd. Företaget planerar att återvinna värmen från datacentralerna inom sitt fjärrvärmenätsområde. I det första skedet ska värmepumpsanläggningar på sammanlagt ca 60 MW som utnyttjar spillvärme byggas. 

Vasa Kraft Ab planerar att i Vasa bygga en kombinerad el- och värmeproduktionsanläggning som anslutits till värmelagret och använder biomassa. Det beviljade stödet är 8 399 282 euro.

I december 2020 stöddes ersättandet av stenkol inom fjärrvärme och utnyttjandet av spillvärme

I december 2020 stöddes fyra projekt i Esbo, Åboregionen och Vasa. Genom de projekt av Fortum Power and Heat Oy, Turun Seudun Energiantuotanto Oy och Vasa Elektriska Ab som fick stöd demonstreras sammankopplingen av en luft-vattenvärmepump i stor skala med fjärrvärmeproduktionen samt utnyttjandet av spillvärme i fjärrvärmeproduktionen.

Fjärrvärme genomgår en omvälvning – användningen av ny teknik och spillvärme ökar

Förbudet mot användning av stenkol för energiproduktion kommer att öka behovet av utsläppsfria produktionsformer. År 2018 utredde Pöyry på uppdrag av arbets- och näringsministeriet energianvändningen av stenkol i Finland. Enligt utredningen användes år 2016 utöver i Esbo-, Vasa- och Åboregionen betydande mängder stenkol för uppvärmning i bland annat Helsingfors, Vanda och Lahtis. I Lahtis stängdes stenkolsanläggningen 2019 och Vanda har meddelat att man upphör med energianvändningen av stenkol 2022.
 
Genom stödet har man uppmuntrat energibolagen att slopa stenkolet i snabbare takt, i synnerhet att utnyttja annan teknik i värmeproduktionen än sådan som baserar sig på förbränning. År 2020 var andelen förnybara bränslen av fjärrvärmeproduktionen cirka 42 procent och andelen spillvärme 11 procent. Produktionsstrukturerna inom värmebranschen genomgår en omvälvning och erfarenhet av lösningar i industriell skala behövs till exempel för utnyttjande av spillvärme i fjärrvärmeproduktionen.

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Tillbaka till toppen