Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av atomansvarighetslagen på remiss - ansvarighetsbeloppet till nivån som motsvarar risken

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 13.17
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av atomansvarighetslagen. I propositionen beaktas internationella avtal om skadeståndsansvar på kärnenergiområdet och ändringsprotokollen till dem. Syftet med propositionen är bland annat att höja det ansvarighetsbelopp som ska täckas genom försäkring för innehavaren av en atomanläggning som används för energiproduktion.

Begäran om utlåtande finns på adressen lausuntopalvelu.fi. Remisstiden löper ut 2020-12-06. Därefter fortsätter beredningen av lagändringarna som tjänsteuppdrag vid ministeriet. Avsikten är att lämna regeringspropositionen till riksdagen för behandling under våren 2021.

Finlands atomansvarighetslag baserar sig på Pariskonventionen om skadeståndsansvar inom kärnkraftsområdet och den kompletterande Brysselkonventionen. Man kom överens om att ändra dessa grundfördrag redan 2004, men de kommer enligt nuvarande bedömningar att träda i kraft internationellt vid ingången av 2022. Det lagutkast som är på remiss hänför sig till verkställigheten av dessa ändringsprotokoll.

I propositionen föreslås det att atomansvarighetslagen (484/1972) och lagen om ändring av atomansvarighetslagen (493/2005) ändras. De ansvarsbelopp för innehavaren av en atomanläggning som ska täckas med försäkring graderas i atomansvarighetslagen i enlighet med den risk som är förenad med anläggningens verksamhet. Det föreslås att ansvarsbeloppet för innehavaren av ett kärnkraftverk som används för energiproduktion höjs, att det för övriga kärnkraftverk och för transporterna av radioaktiva ämnen föreskrivs ett lägre ansvarsbelopp.

Syftet med graderingen av ansvarighetsbeloppen är att fastställa de tillämpliga ansvarsbeloppen till nivåer som motsvarar den risk som är förknippad med arten av atomanläggningen eller verksamheten i fråga samt omfattningen av skadorna av en eventuell olycka och att minska den administrativa bördan och öka förutsägbarheten.

I propositionen föreslås det att det ansvarsbelopp som innehavaren av en atomanläggning som används för energiproduktion, dvs. ett kärnkraftverk, ska täcka genom försäkringen, höjs från 700 miljoner euro till 1 200 miljoner euro. Ansvarsbeloppet för andra atomanläggningar och transporter av använt kärnbränsle föreslås uppgå till 250 miljoner euro och ansvarsbeloppet för transporter av andra kärnmaterial till 80 miljoner euro.

När det gäller skador som uppstår i Finland svarar innehavaren av en atomanläggning i Finland dessutom på basis av sitt obegränsade ansvar med hela sin egendom till den del skadorna överstiger det belopp på 1 500 miljoner euro som ska täckas enligt tilläggskonventionen från Bryssel.

Eftersom ansvarsbeloppen regleras direkt i lag, slopas samtidigt förfarandet enligt den gällande atomansvarighetslagen, där statsrådet från fall till fall kan sänka ansvarsbeloppet för atomanläggningar eller transport av radioaktiva ämnen.

Dessutom föreskrivs det om en särskild försäkringsgaranti som statsrådet, om de föreskrivna förutsättningarna uppfylls, kan bevilja för ersättande av en personskada som framkommer senare än inom 10 år men senast inom 30 år efter en atomolycka.

Mer information:
Leena Mäkipää, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7093
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035

Tillbaka till toppen