Hyppää sisältöön

Ydinvastuulain muutosesitys lausunnolle – vastuumäärät riskin mukaiselle tasolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2020 13.17
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ydinvastuulain muuttamiseksi. Esityksessä otetaan huomioon kansainväliset ydinalan vahingonkorvausvastuuta koskevat sopimukset ja niiden muutospöytäkirjat. Esityksen tavoitteena on muun muassa nostaa energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan vakuutuksella katettavaa vastuumäärää.

Lausuntopyyntö on osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoaika päättyy 6.12.2020. Sen jälkeen lakimuutoksien valmistelu jatkuu ministeriössä virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2021.

Suomen ydinvastuulaki perustuu Pariisin yleissopimukseen vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla ja sitä täydentävään Brysselin lisäyleissopimukseen. Näiden perussopimusten muuttamisesta sovittiin jo vuonna 2004, mutta ne ovat tulossa kansainvälisesti voimaan nykyarvion mukaan vuoden 2022 alussa. Lausunnolla oleva lakiluonnos liittyy näiden muutospöytäkirjojen toimeenpanoon.

Esityksessä ehdotetaan ydinvastuulain (484/1972) ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain (493/2005) muuttamista. Vakuutuksella katettavat ydinlaitoksen haltijan vastuumäärät porrastettaisiin ydinvastuulaissa laitoksen toimintaan liittyvän riskin mukaisesti. Energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan vastuumäärää nostettaisiin, muille ydinlaitoksille ja ydinaineiden kuljetuksille säädettäisiin alemmat vastuumäärät.

Vastuumäärien porrastamisen tavoitteena on asettaa kulloinkin soveltuva vastuumäärä tasolle, joka vastaa kyseessä olevan ydinlaitoksen tai toiminnan laatuun liittyvää riskiä ja mahdollisten vahinkoseurausten laajuutta, sekä vähentää hallinnollista taakkaa ja lisätä ennustettavuutta.

Esityksessä esitetään, että energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen eli ydinvoimalaitoksen laitoksenhaltijan vakuutuksella katettava vastuumäärä nostettaisiin 700 miljoonasta eurosta 1200 miljoonaan euroon. Muiden ydinlaitosten ja käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten vastuumääräksi säädettäisiin 250 miljoonaa ja muiden ydinaineiden kuljetusten vastuumääräksi 80 miljoonaa euroa.

Suomessa ilmenevien vahinkojen osalta Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltija vastaa lisäksi rajoittamattoman vastuunsa perusteella koko omaisuudellaan siltä osin, kun vahingot ylittävät Brysselin lisäyleissopimuksen mukaisesti katettavan 1 500 miljoonan euron määrän.

Kun vastuumääristä säädettäisiin suoraan laissa, luovuttaisiin samalla voimassa olevan ydinvastuulain mukaisesta menettelystä, jossa valtioneuvosto voi tapauskohtaisesti alentaa ydinlaitoksen tai ydinaineen kuljetuksen vastuumäärää.

Lisäksi säädettäisiin erityisestä vakuutustakuusta, jonka valtioneuvosto voisi säädettyjen edellytysten täyttyessä antaa sellaisen henkilövahingon korvaamista varten, joka ilmenee myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa mutta enintään 30 vuoden kuluessa ydintapahtumasta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Leena Mäkipää, TEM, puh. 029 504 7093
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035

 
Sivun alkuun