Transportstöd

Syftet med transportstödet är att sänka de höga transportkostnader som långa transportsträckor medför för små och medelstora företag som bedriver verksamhet i perifera regioner och därmed förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i de regionerna.

Transportstöd kan beviljas varutransporter i Finland, om produkten är tillverkad i landskapet Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller i den ekonomiska regionen Saarijärvi-Viitasaari och transportsträckan är längre än den minimilängd som anges i förordning (266/101 km).

Transportstöd beviljas det SMF-företag som har tillverkat produkterna och som i egenskap av avsändare har betalat transportavgiften till den som utför transporten. Stödets storlek är, beroende på transportsträckans längd, 9–20 % av den betalda transportavgiften. Transportstöd kan under de förutsättningar som anges i förordning beviljas även som stöd för hamnverksamhet. Stödet baserar sig då på försändelsens vikt.

Ansökningsperioden för transportstödet är ett kalenderår. Transportstöd för ansökningsperioden söks i efterskott hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten inom tre månader från utgången av ansökningsperioden. Stödansökan lämnas elektroniskt på webbplatsen www.ely-keskus.fi/sv (E-tjänster/E-tjänster för företagsstöd). På sidan finns också separata anvisningar för den som ansöker om transportstöd.

Transportstödet baserar sig på statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2018 ja 2019 (1030/2018).

Information om transportstödet finns på NTM-centralernas webbplats även under Näringar → Finasiering av företag.

Ytterligare upplysningar: raimo.puhto(at)tem.fi