Transportstöd

Syftet med transportstödet är att sänka de höga transportkostnader som långa transportsträckor medför för små och medelstora företag som bedriver verksamhet i perifera regioner och därmed förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i de regionerna.

Transportstöd kan beviljas varutransporter i Finland, om produkten är tillverkad i landskapet Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller i den ekonomiska regionen Saarijärvi-Viitasaari och transportsträckan är längre än den minimilängd som anges i förordning (266/101 km).

Transportstöd beviljas det SMF-företag som har tillverkat produkterna och som i egenskap av avsändare har betalat transportavgiften till den som utför transporten. Stödets storlek är, beroende på transportsträckans längd, 9–20 % av den betalda transportavgiften. Transportstöd kan under de förutsättningar som anges i förordning beviljas även som stöd för hamnverksamhet. Stödet baserar sig då på försändelsens vikt.

Ansökningsperioden för transportstödet är ett kalenderår. Transportstöd för ansökningsperioden söks i efterskott hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten inom tre månader från utgången av ansökningsperioden. Stödansökan lämnas elektroniskt på webbplatsen www.ely-keskus.fi/sv (E-tjänster/E-tjänster för företagsstöd). På sidan finns också separata anvisningar för den som ansöker om transportstöd.

Transportstödet baserar sig på statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2020–2022.

Information om transportstödet finns på NTM-centralernas webbplats även under Näringar → Finasiering av företag.

Ytterligare upplysningar: raimo.puhto(at)gov.fi