Mer användarorienterad innovationsverksamhet genom formgivning

Formgivning har blivit en viktig konkurrensfaktor för företagen och ett sätt att skilja sig från konkurrenterna. Lyckad formgivning förbättrar produkternas och tjänsternas användbarhet och attraktivitet. Formgivningen anses bidra mest till företagets konkurrenskraft, när den redan har omfattats i företagets strategi och kultur.

Det finns ingen exakt definition på formgivning, formgivning kan dock i vid bemärkelse förstås som övergripande planering och genomförande som utgår från användarens behov och värderingar, tar hänsyn till användningsmiljön och iakttar principen om hållbarhet. Med hjälp av formgivning kan arbetet med att utveckla produkter och tjänster snabbas upp, kundernas behov beaktas bättre samt kommersialiseringen av forskningsresultat påskyndas.

Formgivning är en immateriell investering

För företaget är investeringen i formgivningskunnande en investering i immateriellt värdeskapande. Kunnandet i formgivning kan synas i produktens trevliga utseende, smidigheten hos en tjänst, en god kundupplevelse eller i företagets lockande varumärke. I bästa fall i alla dessa.

En bättre kundupplevelse genom god formgivning

Företag anser att användningen av formgivning har speciellt stor effekt när det gäller att förbättra kundupplevelsen. På internationella marknader är det livsviktigt att lyfta kundupplevelsen i centrum för innovationsverksamheten. Digitaliseringen accentuerar ytterligare betydelsen av kundupplevelsen och därigenom skapas också nya krav och ett stort antal möjligheter att dra nytta av formgivning i företag.

Nationella formgivningsprogrammet

Främjandet av formgivning är en del av en användarorienterad innovationspolitik. I användarorienteringen betonas förhållandet mellan formgivning, innovationer och konkurrenskraft, där formgivningen kan betraktas som en bro mellan produkten eller tjänsteleverantören och användaren.

I det nationella formgivningsprogrammet Muotoile Suomi (Formge Finland) eftersträvas att formgivningskunnandet ska användas i större utsträckning i företag och inom den offentliga sektorn genom följande strategiska mål, som uppställts för år 2020:

  1. Förståelsen för formgivning och dess delaktiggörande i det civila samhället är starka. Kompetensen, forskningen och utbildningen är på en hög nivå internationellt sett och påverkar välfärden och konkurrenskraften.
  2. Den sektorsövergripande kompetensen i formgivning har stärkt konkurrenskraften.
  3. Viktiga tillväxtbranscher har på ett effektivt sätt dragit nytta av formgivning.
  4. Inom den offentliga sektorn har formgivning använts för att utveckla och styra samhället samt som ett verktyg för att främja välfärd.

Ytterligare uppgifter:

Petra Tarjanne
petra.tarjanne(at)gov.fi

På andra webbplatser