ANM Branschtjänst

Branschtjänsten är arbets- och näringsministeriets expertfunktion som samlar, analyserar och förmedlar information om affärslivets verksamhetsbetingelser till grund för företagens och aktörernas beslut.

Målet för branschtjänstens verksamhet är att stöda företagens framgång, tillväxt och internationalisering.

Branschtjänstens verksamhet bygger på stark expertkompetens och erfarenhet, teknik och handlingskoncept som är i takt med tiden samt på intensiva kontakter med kunder, företag och intressentgrupper.

Former för expertarbete är bl.a. branschspecifik prognostisering samt bedömning av den regionala utvecklingen, kompetensutveckling och kanalisering av den offentliga finansieringen.

Publikationer och tjänster

Branschtjänstens informationstjänst omfattar följande rapporter och översikter:

  • Branschrapporter (på finska, med referat på svenska)
  • Branschutsikter (på finska)
  • SMF-branschbarometrar (på finska)
  • Regionala utvecklingsutsikter (på finska)

Branschtjänsten ordnar regionala seminarier och tillställningar för offentliggörande av branschrapporter. Till många av dessa tillställningar är inträdet fritt. En del av tillställningarna kan följas som en webcast-sändning via en länk som lagras på den här webbplatsen.

Toimiala Online

Branschtjänsten upprätthåller statistikbasen Toimiala Online och uppdaterar automatiskt statistikbilderna. Tjänsten Toimiala Online underhålls nu av Statistikcentralen. Tjänsten finns nu på adressen: https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/

Inloggning i den avgiftsbelagda delen av tjänsten görs med de nya koder som Statistikcentralen skickade i november (samma koder kan användas i den branschspecifika företagsinformationstjänsten).

Den avgiftsfria delen innehåller utöver material från Finlands Näringsliv och Finnvera också merparten av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, som tidigare fanns i Toimiala Online. För arbetsförmedlingsstatistikens del är detta en temporär lagringsplats. I början av året överförs statistiken till Statistikcentralens tjänst Statfin. För den riksomfattande sysselsättningsöversikten och NTM-centralernas sysselsättningsöversikter ska det byggas upp en ny tjänst i början året.

Ytterligare upplysningar:

ToimialaOnline: Jouko Nieminen, strategidirektör, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Arbetsförmedlingsstatistiken: Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050