Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

Syftet med understöd som beviljas för utveckling av företagsverksamheten är att skapa ny affärsverksamhet, främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering samt stärka innovationsverksamheten i företag.
Understöden beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Understöden beviljas efter prövning och baserar sig på en projektplan som den sökande presenterar. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) medfinansierar projekt för utvecklande av verksamhetsmiljön.

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som genomförs i syfte att åstadkomma direkta effekter på verksamhetsmiljön för små och medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten.

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas för till exempel

  • utredningar som är behövliga med tanke på företagsverksamheten
  • utvecklande av service som företagen behöver
  • samarbete mellan företag, samarbete mellan företag och högskolor samt mellan företag och forskningsinstitut samt främjande av näringslivsnätverksbaserad forskning samt
  • andra projekt som förbättrar företagens verksamhetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Det lönar sig för den sökande att redan i planeringsskedet kontakta NTM-centralens sakkunniga, som ger mer information om möjligheterna att finansiera projektet samt om ansökan om understöd och de grunder på vilka understöd beviljas.
Närmare upplysningar om innehållet i understöd som beviljas för utvecklande av företagsverksamhet, grunderna för beviljande, ansökan och utbetalning samt blanketter finns på NTM-centralernas webbplats under Näringar → Finansiering av företag.

Ytterligare upplysningar: raimo.puhto(at)gov.fi