Hoppa till innehåll
Media

Paragraferna visar vägen till rymden: Varför behöver Finland en egen rymdlag?

8.5.2017 12.52
Kolumn

Rymdverksamheten för tankarna till astronauter som svävar tyngdlöst, raketer som avfyras på ett imponerande sätt och internationella rymdstationen ISS, som påminner om en legokonstruktion. Inget av detta brukar förenas med Finland, fastän finländsk teknologi faktiskt finns i ett stort antal sonder och satelliter som skickats ut i rymden och hos ISS. Finland eller finländska organisationer har dock hittills inte skickat ut rymdföremål.

Detta håller på att förändras. I och med att satelliterna minskat nästan till storleken av ett mjölkpaket och uppskjutningspriserna sjunkit, har nya aktörer, såsom universitet som avlägger lärdomsprov och företag som söker nya möjligheter till affärsverksamhet, fått inträde till sektorn. Aalto-1 och Aalto-2, de första finländska satelliterna, väntar på uppskjutning inom den närmaste framtiden.

”Egen satellit! Finns det regler om dem?”, funderar juristenMaija Lönnqvist

Finland har förbundit sig till de rymdkonventioner som slutits inom FN på 1960- och 1970-talen. De viktigaste tre är rymdfördraget, ansvarskonventionen och konventionen om registrering av rymdföremål. Finland är part i de två förstnämnda. Processen för anslutning till registreringskonventionen har inletts.

Enligt FN:s konventioner kan alla stater utnyttja och utforska rymden i enlighet med principerna om jämlikhet, samarbete och fredlighet. Varje stat som utnyttjar rymden har ansvar för sin rymdverksamhet. Statens ansvar inbegriper förutom statens egen verksamhet även verksamhet som bedrivs av enskilda som omfattas av statens lagstiftningsbehörighet, dvs. företag, universitet och även medborgare. Rymdverksamhet kan bedrivas endast med statens tillstånd och under dess övervakning.

Enligt konventionerna kan staten också ha skadeståndsansvar för eventuella skador som rymdföremål orsakar. Dessutom måste föremål som skickats ut i rymden registreras i det nationella registret och i FN:s register.

”Statens ansvar"…, vaknar juristen upp. "Det måste genast stiftas en lag om detta!”

FN:s rymdkonventioner ställer rättigheter och skyldigheter enbart för stater. Från början bedrevs rymdverksamhet enbart av stater, men nuförtiden ägs och opereras satelliter allt oftare av privata aktörer. För att utsträcka förpliktelserna enligt rymdkonventionerna till privata aktörer har många stater gått in för att stifta en nationell rymdlag.

Av EU-länderna har Sverige, Danmark, Österrike, Belgien, Holland, Storbritannien och Frankrike en nationell rymdlag. Förenta staterna och Ryssland har mycket täckande rymdlagstiftning. Utöver de traditionella rymdstaterna har rymdlagar under de senaste åren stiftats av stater vars universitet eller företag har skickat ut småsatelliter.

Med den nationella lagstiftningen införlivar staten sina internationella förpliktelser som ansvar för aktörerna genom tillstånds-, registrerings- och tillsynsförfaranden. Genom lagen förvaltar staten också sina risker i samband med rymdverksamhet genom att förutsätta en riskanalys om verksamheten på förhand, genom att vid behov kräva ytterligare försäkringar och genom att förbehålla sig regressrätten gentemot verksamhetsutövaren i fråga om utbetalda skadestånd.

Rymden erbjuder företag enorma nya möjligheter till affärsverksamhet. Med nationell rymdlagstiftning kan staten främja utvecklingen inom branschen genom att skapa tydliga ramar för den privata sektorns rymdverksamhet samt flexibla tillstånds- och registreringsförfaranden. I en bra rymdlag är statens ansvar och förutsättningarna för en gynnsam omvärld för branschen i balans.

Maija Lönnqvist
Jurist
20.3.2017

**************************************************************************************************************************  

Maija Lönnqvist är jurist på närings- och innovationsavdelningen vid arbets- och näringsministeriet.
Maija är sekreterare i arbetsgruppen som bereder den nationella rymdlagstiftningen. Dessutom är hon Finlands
delegat i ekonomi- och förvaltningskommittén vid Europeiska rymdorganisationen.

**************************************************************************************************************************

 

Kolumn
Tillbaka till toppen