Hoppa till innehåll

EU:s regler om statligt stöd blir tillfälligt mer flexibla, avsikten är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 8.48 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 9.09
Pressmeddelande
eu-lippuja komissiorakennuksen edessä

Europeiska kommissionen har den 23 mars 2022 godkänt tillfälliga regler om statligt stöd för att stödja EU:s ekonomi med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Genom meddelandet blir EU:s regler om statligt stöd betydligt flexiblare. Reglerna görs flexiblare för att lindra de skadliga konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har för EU:s ekonomi.

De åtgärder som vidtas med stöd av meddelandet ska vara tillfälliga och gälla till utgången av 2022. Avsikten är att ge medlemsstaterna möjlighet att vidta stödåtgärder, i synnerhet för att trygga företagens likviditet samt för att kompensera för den plötsliga höjningen av priset på gas och el under krisen.

Med stöd av meddelandet är det möjligt att införa program för företagsstöd till förmån för företag som påverkas av den pågående krisen eller av sanktioner och motsanktioner i samband med krisen. Stöd kan undantagsvis också beviljas företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Stöd får däremot inte beviljas företag som är föremål för sanktioner eller som kontrolleras av personer som är föremål för sanktioner. Alla stödåtgärder i enlighet med meddelandet ska anmälas till kommissionen och införandet av åtgärderna förutsätter förhandsgodkännande av kommissionen.

I Finland har det i det här skedet inte fattats beslut om att införa de stödformer som kommissionen tillåter. Företagens ekonomiska situation kan lindras också på andra sätt än med hjälp av företagsstöd. Meddelandet ger emellertid vid behov möjlighet att använda företagsstöd för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av krisen.

Följande stödformer är möjliga enligt meddelandet

 

  • Temporära stödprogram: Med stöd av meddelandet kan medlemsstaterna införa ett stödprogram eller flera stödprogram, och inom ramen för stödprogrammen kan ett företag beviljas stöd till ett belopp av högst 400 000 euro under en period som sträcker sig till utgången av 2022. Stöd kan beviljas bland annat som direkta understöd, förskott som ska återbetalas, finansiering i eget kapital samt i form av skattestöd för ett företags alla kostnader.
    Stöd enligt meddelandet kan kombineras med bland annat så kallat stöd av mindre betydelse, alltså de minimis-stöd.
     
  • Stödåtgärder som gäller lån och borgen som är förmånligare än marknadspriset: Enligt meddelandet får medlemsstaterna bevilja lån och garantier som är lägre än marknadspriset för företagens investeringar eller behov av driftskapital, förutsatt att de närmare kriterier som anges i meddelandet uppfylls. I meddelandet har det i detta hänseende fastställts minimigränser för borgensavgifterna och för räntenivån på lånen. Maximitiden för borgen och lån är sex år.

 

  • Stöd för att ersätta exceptionellt höga el- och gaspriser: I meddelandet ges medlemsstaterna en exceptionell möjlighet att kompensera företag för kostnader som beror på den plötsliga höjningen av gas- och elpriserna. Stöd kan beviljas företag i vilken form som helst. De stödberättigande kostnaderna beräknas genom att det pris som ett företag betalat för el och gas från och med den 1 februari 2022 jämförs med det pris som företaget betalat under jämförelseperioden. Jämförelseperioden utgörs av kalenderåret 2021 och kostnaderna för den tiden beaktas dubbelt i kalkylen.

    Stödet per stödtagare är 2 miljoner euro och 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. De företag som definieras som energiintensiva omfattas av mindre stränga regler, men stödet bör riktas till företag som har haft verksamhetsförluster på grund av de höjda priserna. För energiintensiva företag är maximibeloppet per stödtagare 25 miljoner euro och 50 procent av de stödberättigande kostnaderna samt 80 procent av verksamhetsförlusterna. I branscher som är särskilt känsliga för höjningar av el- och gaspriset är stödets maximibelopp 50 miljoner euro, 70 procent av de stödberättigande kostnaderna och 80 procent av verksamhetsförlusterna. Sådana branscher är till exempel produktion av papper, massa och stål.


Komplettering av övriga befintliga stödmöjligheter


Kommissionens meddelande kompletterar de möjligheter att stödja branscher och företag i det aktuella läget som nämns i REPower-EU-meddelandet. Kommissionen har i det nya meddelandet även bekräftat att medlemsstaterna inom ramen för EU:s regler om statligt stöd (artikel 107.2 b i EUF-fördraget) har möjlighet att under vissa förutsättningar ersätta företag för skador som orsakas av sanktioner eller motsanktioner som införts på grund av krisen.

Ytterligare information:
Olli Hyvärinen, handelsråd, ANM, tfn 029 504 7026
Samuli Miettinen, ledande sakkunnig, ANM, tfn 029 504 7364

Tillbaka till toppen