Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: Koldioxidsnålhet är en strategi för tillväxt inom finländsk industri

Arbets- och näringsministeriet
24.11.2021 11.21 | Publicerad på svenska 25.11.2021 kl. 16.54
Pressmeddelande
Kuvassa ministeri Lintilä

Näringsminister Mika Lintilä föreslår att Finland och Sverige ska utarbeta en gemensam industripolitisk strategi för att främja den gröna omställningen. Enligt Lintilä kunde diskussionen inledas med ett toppmöte nästa år där ledningen för ländernas politik och näringsliv deltar.

”Jag tänker ta upp det här förslaget när Sveriges regering klarnar. När det gäller den gröna omställningen är Finland och Sverige inte enbart konkurrenter, utan också partner. Till exempel tillverkningen av fossilfritt stål är nationellt viktig för båda länderna”, sade Mika Lintilä.

Minister Lintilä framförde sin tanke vid ett aktualitetsseminarium den 24 november 2021. På seminariet diskuterades genomförandet av färdplanerna för koldioxidsnålhet inom olika branscher och de nya utmaningarna inom klimat- och energipolitiken ur den finländska industrins synvinkel.

Enligt ministern är den gröna omställningen den starkaste drivfjädern för tillväxt och investeringar i världsekonomin. Den här terrängen passar industrins färdplaner för koldioxidsnålhet utmärkt, och genomförandet av färdplanerna kommer att vara en konkurrensfördel för den finländska industrin.

”Färdplanerna visar riktningen och anger rutten. Det är statens uppgift att stödja företagen så att de kan genomföra färdplanerna. Det viktigaste är att verksamhetsmiljön är stabil och förutsägbar och uppmuntrar företag och privata pengar till nödvändiga omfattande klimatinvesteringar. Jag ska säga rakt ut att omvälvningen är så stor att inga offentliga medel räcker till.” Sammanfattade Lintilä.

Enligt Lintilä ligger de bakomliggande orsakerna till de stigande energipriserna utanför klimatpolitiken. Det är inte en anledning att skjuta upp Finlands klimatmål. ”Om vi kan dra några slutsatser av den nuvarande höjningen av energipriset så är det följande: Det är viktigt att vi trycker på gasen och inte bromsar för att lösgöra oss från fossila bränslen”, konstaterade Lintilä.

 ”Den klimat- och energistrategi som sänds på remiss under vintern ger en bild av hur vi ska uppnå det här. Vi drog upp huvudpunkterna i strategin redan vid budgetmanglingen. Ett nytt lyft från regeringens sida är att stärkandet av företagens ekologiska handavtryck lyfts fram som ett genomgående tema i strategin”, berättade Lintilä.

 ”Ett större koldioxidhandavtryck är nödvändigt för några av våra klimatneutrala mål. På så sätt säkerställer vi att framåtlutningen omvandlas till exportinkomster, jobb och investeringar i Finland och att vår påverkan är större än vår storlek”, fastslog Lintilä.

Ledande sakkunnig Jyrki Alkio från arbets- och näringsministeriet ledde seminariet och påminde om att den här hösten har visat att det finns ett större behov av klimatlösningar såväl i Finland som i EU och internationellt.

”Färdplanerna för branschen hjälpte oss att förstå vad den gröna omställningen kräver av olika industrisektorer och samhällssektorer. De har också visat hur betydelsefull innovationsverksamheten är – efterfrågan på nya klimatvänliga produkter och tjänster stiger snabbt. Finländska företag kan redan nu erbjuda lösningar som har ett stort handavtryck, dvs. en utsläppsminskande effekt ute i världen”, sade Alkio.

”Det finländska färdplansarbetet och färdplanerna för koldioxidsnålhet har väckt intresse på bred front på olika håll i Europa. Färdplanerna har också intresserat Europeiska kommissionen, som har utvecklat sin egen version av vårt arbete med färdplaner. I stället för färdplanerna talar kommissionen om övergångsleder (Transition Pathways), men i bakgrunden ligger hur som helst ett tillvägagångssätt som utvecklats i Finland”, bedömer Alkio.

Temat för paneldiskussionen var industrins möjligheter att lösa klimatutmaningen. Arbets- och näringsministeriets överdirektör Riku Huttunen påminde att Finlands utsläppssnåla energisystem redan är del av lösningen i högre grad än en del av klimatproblemet.

”En ren omställning som omfattar hela samhället är trots allt en krävande process och kräver stora satsningar. Prioriteringarna i klimatåtgärderna förskjuts under de närmaste åren till branscher som använder energi. Det är för att koldioxidneutralitet ska vara möjlig 2035”, konstaterade Huttunen.

”Det är en utmaning att investera i rätt tid. Lönsamheten för många nya teknologier håller ännu på att utvecklas eller har inte testats, och i den internationella konkurrensen har man inte råd att begå dyra misstag. Statligt stöd till demonstrationsprojekt är ett utmärkt sätt att minska riskerna, även om det i sista hand är företagen som har ansvaret. Det är statsmaktens uppgift att hålla verksamhetsmiljön och lagstiftningen stabil för företagen, påpekade Huttunen.

Seminariet ”Klimatåtgärder nu!” ordnades av arbets- och näringsministeriet, Finsk Energiindustri rf, Kemiindustrin KI rf, Skogsindustrin rf och Teknologiindustrin rf.

Mer information:
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Tillbaka till toppen