Hoppa till innehåll

Staten och landskapen diskuterar åtgärder för att stärka regionernas utveckling

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2022 8.49 | Publicerad på svenska 1.2.2022 kl. 16.21
Pressmeddelande

Regionutvecklingsdiskussioner förs mellan staten och landskapsförbunden 1–17 februari 2022. Diskussionerna stärker växelverkan och samarbetet mellan staten och landskapen för att målen för regional utveckling ska uppnås. Utifrån diskussionerna utarbetas samarbetsdokument mellan staten och landskapen. För de åtgärdshelheter som man kommit överens om beviljar statsrådet landskapsförbunden sammanlagt 16 miljoner euro i nationellt anslag för regionutveckling.

I de diskussioner som förs under februari går man in på aktuella teman som har identifierats utifrån regionernas och statsrådets arbete med läges- och utvecklingsbilden samt den gemensamma beredningen och som är viktiga med tanke på utvecklingen i varje landskap.

I diskussionerna deltar från statens sida företrädare för arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet och försvarsministeriet samt från regionförvaltningen företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. I fråga om landskapen deltar utöver landskapsförbunden också företrädare för forsknings- och utbildningsorganisationer, centralorter och utvecklingsbolag. Näringslivet i regionerna företräds ofta av en företagarorganisation. Sammansättningarna varierar beroende på region och de teman som diskuteras. 

Tillgången på kvalificerad arbetskraft och regional rörlighet lyfts fram i alla diskussioner

Diskussionerna förs utifrån statsrådets regionutvecklingsbeslut, färska landskapsprogram och läges- och utvecklingsbilden för regionutvecklingen. 

I enlighet med riktlinjerna från delegationen för förnyelse i regionerna, som leds av näringsminister Mika Lintilä, diskuteras med alla landskap tillgången på kvalificerad arbetskraft och den regionala rörligheten. Bristen på kvalificerad arbetskraft berör flera branscher och i praktiken alla regioner. För att lösa situationen behövs både nationella och regionala åtgärder och ett smidigt samarbete mellan olika aktörer.

”Vid diskussionerna behandlas utmaningar i fråga om tillgången på kvalificerad arbetskraft samt de åtgärder som regeringen redan har beslutat om och som syftar till en bättre matchning av arbete och arbetstagare och tillgången på arbetskraft. Resultaten av diskussionerna kommer att utnyttjas vid ministeriet i det fortsatta arbetet med politikåtgärderna, såsom i beredningen av branschvisa arbetskraftsfärdplaner”, konstaterar understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Andra förvaltningsövergripande teman i diskussionerna är bl.a. begränsning av och anpassning till klimatförändringen, grön omställning, bioekonomi och cirkulär ekonomi, påskyndande av FUI-verksamheten samt främjande av välfärd och förebyggande av ojämlikhet.

I regionutvecklingsdiskussionerna fattas inga bindande beslut, utan det centrala målet är att skapa en gemensam lägesbild av regionens utveckling och finna metoder med hjälp av vilka olika parter kan främja de frågor som står på bordet. Genomförandet följs upp tillsammans med landskapen och delegationen för förnyelse i regionerna svarar för uppföljningen.

Regionutvecklingsdiskussionerna är en del av den nya lagstiftningen om regionutveckling

Regionutvecklingsdiskussionerna genomförs nu för första gången som ett lagstadgat förfarande. I samband med diskussionerna prövas en verksamhetsmodell för avtalsbaserat samarbete mellan staten och landskapen. Avsikten är att diskussioner i fortsättningen ska ordnas regelbundet. 

Ytterligare information:
Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7889
Petra Stenfors, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7282

Tillbaka till toppen