Hoppa till innehåll

Statsrådet gav riksdagen sin ståndpunkt om att produkter som tillverkats genom tvångsarbete ska vara förbjudna på EU:s marknad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.20
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslog i september 2022 bestämmelser om att produkter som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas. Statsrådet understöder målsättningen med förslaget, men det bör fästas uppmärksamhet vid vissa punkter i förhandlingarna.

Det är fråga om det första förslaget på EU-nivå för att förbjuda produkter som tillverkats genom tvångsarbete. Förordningen ska tillämpas på alla ekonomiska aktörer, oberoende av storlek och verksamhetsformer. Förbudet ska gälla både produkter som tillverkats i EU och importerade produkter som helt eller delvis har tillverkats genom tvångsarbete.

Internationella arbetsorganisationen ILO definierar tvångsarbete som arbete som krävs av en person med hot om straff och som personen inte frivilligt har samtyckt till. Enligt ILO:s uppskattning utför cirka 27,6 miljoner människor tvångsarbete inom många produktionssektorer runt om i världen.

”Tvångsarbete är ett allvarligt globalt problem som alla ekonomiska aktörer bör sträva efter att förhindra. Det är viktigt att man vidtar åtgärder på EU-nivå. Konsumenterna måste kunna lita på att produkter som tillverkats genom tvångsarbete inte kommer ut på EU-marknaden”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Myndigheterna kan be företag redogöra för vad de har gjort för att förhindra tvångsarbete

Kommissionen föreslår att nationella ansvariga myndigheter, som utses separat, i medlemsländerna utifrån en riskbaserad bedömning ska följa upp att företagen inte trotsar förbudet. Vid uppföljningen ska den ansvariga myndigheten använda till exempel uppgifterna i sina upplysningar, uppgifter från databaser eller uppgifter som fåtts eller begärts från myndigheterna.

Utifrån dessa uppgifter kan den ansvariga myndigheten be ett företag lämna en redogörelse för hur företaget har försökt förebygga och stoppa tvångsarbete i samband med tillverkningen av de produkter som är föremål för tillsynen. Om myndigheten bedömer att den information som företaget lämnat inte är tillräcklig och att det finns en risk för tvångsarbete i samband med tillverkningen av produkterna, kan myndigheten inleda en undersökning för att närmare utreda riskerna för tvångsarbete.

Om företaget enligt myndighetens bedömning har brutit mot förordningen, ska det vara förbjudet att släppa ut produkterna på marknaden. Företaget ska också dra tillbaka produkterna och förstöra dem.

Enligt förslaget är det myndigheten som har bevisbördan för brott mot förordningen, och det ska alltid vara möjligt att överklaga besluten. Medlemsstaterna ska även införa bestämmelser om effektiva och proportionella sanktioner för företag som bryter mot beslutet.

Statsrådet understöder målsättningen

Statsrådet understöder förslagets mål med ett förbud mot att produkter som tillverkats genom tvångsarbete släpps ut på marknaden i EU eller exporteras från EU:s marknad. Tvångsarbete orsakar stora problem och dessa problem bör åtgärdas på EU-nivå. Det är viktigt att bestämmelserna tillämpas i stor utsträckning på alla ekonomiska aktörer och alla produkter.

Bestämmelserna bör vara proportionerliga i fråga om små och medelstora företag utan att målsättningen med förslaget äventyras. Statsrådet anser att det bland annat är viktigt att kommissionen ger anvisningar till företag och andra aktörer.

Statsrådet anser att det särskilt med tanke på hållbarheten är problematiskt att produkterna förstörs. Man bör söka alternativ till det vid förhandlingarna.

Riksdagen fattar beslut om Finlands ståndpunkt

Statsrådets U-skrivelse upprättas om de ärenden som det fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i förslaget och konsekvenser samt statsrådets ståndpunkt i ärendet. På grundval av detta bildar riksdagen Finlands ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag.

Behandlingen av förslaget till förordning håller på att inledas i Europeiska unionens råd samt i Europaparlamentet. När båda har antagit sin ståndpunkt kommer de att inleda trepartssamtal med kommissionen. Vid förhandlingarna kommer man preliminärt överens om den text till förordningen som dessa tre institutioner fortfarande kommer att anta i enlighet med sin arbetsordning.

Mer information: 
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047353
Laura Pätsi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 5921220
Nadine Hellberg-Lindqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 358 8493
 

Tillbaka till toppen