Hoppa till innehåll

De nya energieffektivitetsavtalen träder i kraft vid ingången av 2017

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 11.46
Pressmeddelande

De nya energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft vid årsskiftet. Målet med avtalen är att främja energieffektivitet inom industrin, energi- och servicesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i fastigheter med oljeeldning.

Det förväntas att flera hundra företag och kommuner ansluter sig till de frivilliga avtalen och sätter upp ett mål för effektivisering av sin energianvändning för 2025. Redan nu har 200 företag och 21 kommunala aktörer anslutit sig till de nya avtalen. Allt som allt förväntas det att avtalen kommer att omfatta över 60 procent av den totala energiförbrukningen i Finland.

Avtalen utgör en viktig del av genomförandet av Finlands energi- och klimatstrategi och är den primära metoden att främja en effektiv energianvändning i Finland. Det handlar om en metod som valts av staten och branscherna för att Finland ska kunna uppnå de höga mål för en effektivare energianvändning som EU har satt upp. Avsikten är att över hälften av energisparmålet för perioden 2014–2020, som baserar sig på EU:s energieffektivitetsdirektiv och är bindande för Finland, ska täckas med hjälp av den energibesparing som åstadkoms genom avtalen.

– Vi hoppas att så många företag och kommuner som möjligt ansluter sig redan i början av avtalsperioden och genast börjar med aktiv effektivisering av sin energiförbrukning. Bara på det sättet är det möjligt att uppnå de höga målen för effektivisering av energianvändningen enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv, säger konsultative tjänstemannen Pentti Puhakka från arbets- och näringsministeriet.

– Avtal som baserar sig på frivillighet är en finländsk specialitet när det gäller att främja energieffektivitet. De tidigare avtalsperioderna har visat att frivillighet fungerar i Finland. Företagen och kommunerna förbinder sig verkligen till de mål som de satt upp, konstaterar Puhakka.

Den avtalsperiod som avslutas vid utgången av året och inleddes år 2008 producerade år 2015 en årlig energibesparing på över 14 terawattimmar. Volymen motsvarar den årliga energiförbrukningen i över 710 000 eluppvärmda småhus.

Energieffektivitetsinvesteringar hos dem som är parter i avtalet påskyndas med statligt stöd. Stöd kan beviljas enligt prövning endast för sådana investeringar som inte annars skulle genomföras. Åren 2008–2016 beviljades sammanlagt 82,4 miljoner euro i investeringsstöd till 876 projekt. Samtidigt har företag och kommuner själva investerat över en miljard euro i energieffektivitet.

En stor skara branscher har förbundit sig till avtalen

En stor skara branscher har bundit sig vid avtalsperioden 2017–2025. Sådana är Finlands Näringsliv EK, Skogsindustrin rf, Finsk Energiindustri rf, Bilbranschens Centralförbund rf, Livsmedelsindustrin rf, Förbundet för Finsk Handel FH rf ry, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Teknologiindustrin rf, Finlands Kommunförbund, RAKLI ry samt Olje- och biodrivmedelsbranschen rf. Från statens sida svarar arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och Energimyndigheten för avtalen. Genomförandet av avtalen i praktiken stöds av Motiva Oy och i fråga om oljebranschen av Öljyalan Palvelukeskus Oy och Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Mer information på webben:
Energieffektivitetsavtalen 2017-2025
Energieffektivitetsavtalen – De som anslutit sig

Ytterligare upplysningar:
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4813
Pia Outinen, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 505 0087

Tillbaka till toppen