Kilpailupolitiikka

Kilpailupolitiikan tavoitteena terve ja toimiva kilpailu

Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellainen toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollisuus menestyä osaamisen avulla. Kilpailulain ja -politiikan keskeinen tavoite on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu.

Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten mahdollisuus päästä markkinoille ja oikeus päättää toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Tavoitteena on, että toimiva kilpailu koituu viime kädessä asiakkaiden ja kuluttajien eduksi esimerkiksi laajempina valinnanmahdollisuuksina ja alhaisempina hintoina. Asianmukaisella ja ajantasaisella kilpailulailla ja sen tehokkaalla toimeenpanolla voidaan turvata markkinoiden toimivuutta.

Kilpailupolitiikan taloudellinen vaikuttavuus ei ole pelkästään suoraan rahassa mitattavaa vaikuttavuutta, vaan se luo perustan toimiville markkinoille. Toimivat markkinat ovat talouden tuottavuuden ja kehityksen kannalta avainasemassa ja ne kannustavat yrityksiä kehittämään toimintaansa ja luomaan uusia liiketoimintaratkaisuja. Tällä on kytkentä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen.

Laaja-alaista kilpailupolitiikkaa

Työ- ja elinkeinoministeriön toiminta-ajatuksena on toteuttaa laaja-alaista kilpailupolitiikkaa. Kilpailulainsäädäntö, valtiontukisääntely, kilpailuneutraliteettia koskevat kysymykset sekä julkisia hankintoja koskevat säännökset muodostavat ministeriössä loogisen kokonaisuuden. Kilpailupolitiikalla on läheinen yhteys myös kuluttaja- ja sisämarkkina-asioihin. 

Suomen kansallisen kilpailupolitiikan täytäntöönpanon perustana on kilpailulaki (948/2011). Kilpailulaissa on vastaavat aineelliset säännökset kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa 101 ja 102.  

Komissiossa kilpailuasioista vastaa kilpailupääosasto. Suomessa kilpailulainsäädännön ja Suomen kantojen valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön kilpailupolitiikkaryhmä. Kilpailuvalvonnan käytännön toteuttamisesta ja yksittäisten kilpailunrajoitustapausten käsittelystä huolehtii Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Markkinaoikeus määrää kilpailulain kieltojen rikkomisesta johtuvat seuraamusmaksut ja tekee yrityskauppoja koskevat kieltopäätökset Kilpailu -ja kuluttajaviraston esityksestä. Valitusasteena on korkein hallinto-oikeus.

Euroopan komission kilpailupääosaston verkkosivuilla on tarkempia tietoja EU:n kilpailusäännöistä ja EU:n kilpailupolitiikan ajankohtaisista tapahtumista. Kansallisen kilpailulainsäädännön sisällöstä ja täytäntöönpanosta on tietoja myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki